Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 136 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Първо заседание на "Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни" в община Драгоман
Понеделник, 20 Януари 2014 09:34

На 14 януари 2014 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Драгоман проведе своето редовно първо заседание за новата 2014 година при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на МКБППМН – Драгоман за 2013 г.
  2. Програма  за работа на МКБППМН – Драгоман за 2014 г.
  3. Други.

Заседанието бе открито от г-жа Лидия Банкова – Найденова - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман.

От 9 членове присъстваха 7, заседанието бе редовно и в регламент да взима решения. Гости на заседанието бяха г-н Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН, г-н Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман, г-жа Емилия Милушева – зам.-кмет на община Драгоман, г-жа Анка Генова – Директор ДСП Сливница, г-жа Ани Драганова – началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Сливница. След запознаване с Отчета на МКБППМН за 2013 г. и Програмата за работа през 2014 г. бяха направени оценки и коментари за бъдещата дейност на комисията по засилена превенция на детската престъпност.

След края на дебатите по предложените документи от дневния ред, Комисията пристъпи към гласуване и прие следните решения:

  1. Точка първа от дневния ред - приема годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в така представения му вид от всички присъстващи членове.
  2. Точка втора от дневния ред - приема програмата на МКБППМН за 2014 година в така представения му вид от всички присъстващи членове.
  3. Точка трета от дневния ред комисията разисква по организационни въпроси и дейността на обществените възпитатели, където ценни препоръки даде г-н Томанов.

Дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.