Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 85 посетителя в сайта

Времето

Кметски наместници

 

 


 

НАСЕЛЕНО МЯСТО Име, презиме, фамилия
1.

с. Чуковезер
с. Табан
с. Камбелевци

Малин Кирилов Герасимов
2.
с. Несла
с. Долна Невля
с. Вишан
с. Долно ново село
Николай Николов
3.
с. Раяновци
 
Гергана Седефчова Георгиева
4. с. Мало Малово Теменужка Златкова Борисова
5. с. Цръклевци Румяна Гаврилова Лазарова
6.

с. Драгоил 

Ангелина Будинова
7.
с. Ялботина
с. Начево
с. Цеканец
 Анелия Лепоева
8. с. Прекръсте Румен Симеонов Петров
9.
с. Круша
с. Горно Село
с. Грълска падина
с.Дреатин
Николай Николов
10
с.Чорул
с. Владисловци
Маргарита Христова
11
с.Ново бърдо
с.Липинци
с.Чепърлянци
с.Беренде Извор
с. Беренде
Валентина Тошева
12
с. Василовци
Емил Петков

 

 
 
Кметски наместници

 

Чл. 15. (1) Кметът на общината назначава за срока на мандата си кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската администрация.

(2) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място и могат да бъдат освобождавани предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

(3) Кметът назначава кметски наместници в следните населени места:   Драгоил, Прекръсте, Раяновци, Мало Малово, Цръклевци,   Несла, Табан, Чорул, Ялботина, Беренде извор и Василовци.

             (4) Населените   места, в които не се назначава кметски наместник,   се обслужват административно, както следва:

 1. 1.Населено място Летница - от кметски наместник в   Прекръсте;
 2. 2.Населено място Долна Невля - от кметски наместник в Несла;
 3. 3.Населено място Долно Ново село - от кметски наместник във Несла;
 4. 4.Населено място Вишан - от кметски наместник във Несла;
 5. 5.Населено място Неделище - от кметски наместник в Несла;
 6. 6.Населено място Грълска падина -   от кметски наместник в Несла;
 7. 7.Населено място Дреатин - от кметски наместник в Несла;
 8. 8.Населено място Горно ново село- от кметски наместник в Несла;
 9. 9.Населено място Чуковезер – от кметски наместник в Табан
 10. 10.Населено място Камбелевци - от кметски наместник в Табан
 11. 11.Населено място Ново Бърдо, Чепърлянци, Липинци, Беренде от кметски наместник в Беренде извор.
 12. 12.Населено място Владиславци – от кметски наместник в Чорул
 13. 13.Населено място   Начево - от кметски наместник в Ялботина;
 14. 14.Населено място   Чеканец - от кметски наместник в Ялботина.
 15. 15.Населено място Круша - от кметски наместник в Несла;

 

Чл. 16. (1) Кметският наместник:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

4. осъществява практически мерки за благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

5. следи за нормалното функциониране на водоснабдяването, електроснабдяването и други комуникации и при възникнала необходимост сигнализира поделенията, осъществяващи поддръжката им и отстраняването на възникналите повреди;

6. подпомага и контролира функционирането и развитието на търговската мрежа, услугите на населението, транспортното обслужване;

7. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализ съобщения до ЕСГРАОН;

8. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица и отговаря за съхраняването на административната документация;

9. съдейства и контролира прилагането на нормативните актове, уреждащи въпросите за земеползването, провеждането на аграрната реформа и възстановяването на горите;

10. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти в съответствие с нормативната уредба;

11. оказва съдействие на специализираните органи за охрана на обществения ред, борбата срещу незаконното строителство и неправомерното завземане на земи, организацията и безопасността на движението, опазване на собствеността, защитата на законните права и интереси на гражданите;

12. подпомага и координира дейността на здравните, социалните, учебните и културните заведения на територията на съответното населено място;

13. организира мероприятията по гражданска защита на населението при бедствия и аварии;

14. внася за разглеждане в общинския съвет основни въпроси за развитие на съответното населено място;

15. представлява населеното място пред други лица и институции в случаите, когато това е предвидено от нормативните актове.

(2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината след изтичане на всяка година от мандата.

(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.

(4) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 
Назад