Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 106 посетителя в сайта

Времето

Дирекция "Специализирана администрация"
Глава IV
Раздел IV
Дирекция "Специализирана администрация"

Чл.28.Дирекция “Специализирана администрация”  включва:
 

 Директор Дирекция "Специализирана администрация" -  

Началник на отдел "Програми и проекти" Елена Ангелова
Мл. експерт “Обществени поръчки, търгове и конкурси” Бистра Грозданова
Гл. спец. “Оперативни програми и евро-проекти” Боряна Богданова
Мл. експерт "Екология и транспорт" Иван Божилов
Гл. спец. “Социални услуги, здравеопазване, образование и вероизповедания” Анна Крумова
Мл. експерт “Култура, реклама и туризъм” Северина Кирова
Гл. спец. "Информационно обслужване и видео наблюдение"  Незаета
Отдел "Устройство на територията и общински дейности"
Началник на отдел “Устройство на територията и общински дейности” и главен инженер на общината Таня Бенинска
Главен архитект Тодорка Вълева
Мл. експерт. "УТ" Моника Йорданова
Гл. спец. "УТ"  Николета Владимирова
Гл. спец. "УТ"  Йорданка Денева
Гл. спец. "Секретар на ОЕСУТ" Десислава Здравкова
Ст. експерт “Общинска собственост” Михаела Петрова
Гл. спец. "Общинска собственост" Незаета
Ст. експерт "Контрол по строителството" Николай Здравков
Гл. спец. "ГРАО" Моника Георгиева
Гл. спец. "ГРАО" Десислава Генадиева
Мл. експерт "ГРАО"  Златина Траянова
Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел "Местни данъци и такси" Дуняша Интернатиева
Гл. спец. "МДТ" Даниела Борисова 
Мл. експерт "МДТ"  Надежда Велинова 
 Чл. 29. (1) : ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА:
Директор на Дирекция “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
1.
Ръководи дейността на служителите в Дирекция “Специализирана администрация” .
2. Организира дейността на служителите в Дирекция “Специализирана администрация” , като осигурява материално-техническите условия за работа.
3. Контролира дейността на служителите в Дирекцията.
4. Планира дейността на служителите и разпределението на функциите и задачите в Дирекцията.
5. Координира дейността на служителите в Дирекцията и съвместната работа с други административни звена и структури.
6. Отчита дейността на Дирекцията пред съответния орган.
7. Упражнява контрол по одобрени проекти, строителни книжа и разпоредбите по ТСУ; проверява съответствието на извършващото се строителство с издадените строителни книжа, съставя констативни протоколи.

8. Осъществява инвеститорски контрол на обекти с инвеститор община Драгоман.
9. Изготвя годишната инвестиционна програма за строителство на общината.
10. Организира мероприятия по Закона за обществените поръчки.
11. Участва в комисията по чл. 210 от ЗУТ .
12. Координира и контролира работата на служителите в неговата дирекция относно:
> Опазването на околната среда, обработваемите земи и селскостопанското имущество.
> Дейността по лицензиране на търговските обекти и административно-правното обслужване на населението.
13. Изготвя проекто-предложения до Общински съвет и проекто-заповеди, касаещи дейността му.
14. Следи за срочната кореспонденция.
15. Издава необходимите справки и информации, касаещи дейността му.
16. Взема становище по реституционни проблеми на общината и др.
17. Изпълнява и други функции задачи, възложени със заповед на кмета, непротиворечащи на закона. 1.Ръководи дейността на служителите в Отдел “УТ”.
18.Организира дейността на служителите в Отдел “УТ”, като осигурява материално-техническите условия за работа.
19.Контролира дейността на служителите в Отдел “УТ”.
20.Планира дейността на служителите и разпределението на функциите и задачите в Отдел “УТ”.
21.Координира дейността на служителите в Отдел “УТ” и съвместната работа с други административни звена и структури.
22.Отчита дейността на Дирекцията пред съответния орган. Упражнява контрол по спазване и прилагане на общите и подробни градоустройствени планове , одобрени проекти, строителни книжа и разпоредбите по ТСУ; проверява съответствието на извършващото се строителство с издадените строителни книжа, съставя констативни протоколи
23.Привежда в изпълнение решенията на Общинския експертен съвет за устройство на територията.

24.Дава становище за допускане на изменения на влезли в сила подробни устройствени планове.

25.Издава скица ( виза ) за проучване и проектиране на инвестиционни проекти.
26.Съгласува идейни инвестиционни проекти .
27.Одобрява инвестиционни проекти за ново строителство или узаконяване.
28.Издава разрешение за строеж на инвестиционни проекти.
29. Издава становища за узаконяване на незаконни строежи.
30. Издава актове за узаконяване на незаконни строежи.
31. Упражнява контрол по спазване и прилагане на общите и подробни градоустройствени планове , одобрени проекти, строителни книжа и разпоредбите по ТСУ; проверява съответствието на извършващото се строителство с издадените строителни книжа, съставя констативни протоколи.
32. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на строителни обекти
33. Участва в разработката на Наредбата за разполагане на временни търговски обекти.
34. Одобрява схема за разполагане на временни търговски обекти по реда на чл. 56 ал. 2 от ЗУТ.
35. Изготвя проекто-предложения за Общински съвет.
36. Изготвя проекто-заповеди , касаещи дейността му.
37. Следи за срочната кореспонденция.
38. Издава необходимите справки и информации, касаещи дейността му.
39. Координира и контролира дейността по изготвяне на кадастъра и подробните устройствени планове съвместно с главния инженер.

 
Назад