Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 348 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Информация относно Интегриран план за обновяване на община Драгоман
Понеделник, 09 Февруари 2015 13:34

 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 

 

„Интегрираният план за обновяване на Община Драгоман“ представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на Драгоман до 2020 г.

„Интегрираният план за обновяване на Община Драгоман“  ще се разработи като публичен планов документ със стратегически характер, чрез който ще се осигури адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на Драгоман, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията. То ще се основава на единна, стройна, логически, функционално и пространствено обусловена стратегическа рамка, включваща реалистична визия за развитие, адекватни стратегически цели и мерки, дефинирани на основата на анализ на територията, задълбочен пространствено обусловен анализ и оценка на наличните потенциални ресурси, сравнителни предимства, проблеми и нужди на Драгоман. Плановият документ ще интегрира предвижданията на останалите стратегически планови документи, свързани с регионалното развитие и устройството на територията и ще способства за постигането на синергичен ефект при усвояването на територията, наличните условия и ресурси, на основата на налагането на устойчиви и иновативни модели на земеползване и устройство.  

Целта е постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на средата, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.

Логиката на интегрираното планиране и управление на територията се основава от една страна на наличния потенциал на територията, а от друга е в съответствие с очакванията и желанията на местните общности, изразени чрез формулирането и прилагането на определена стратегическа, планова и управленска рамка, конкретизирани в експлоатацията на територията чрез установени модели на земеползване и териториално устройство.

Чрез реализацията на проектите се цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на Драгоман, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да постигне синергичен ефект, т.е. цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. 

Основна цел на ИПГВР е повишаване качеството на живот в Драгоман, чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на територията с дългосрочно положително въздействие върху жителите ?.

Инициативата предвижда реализирането на последователни координирани дейности за постигане на синергия между секторни политики и програми, стратегии и проекти за социално-икономическо развитие и устройствени планове за пространствено развитие, които целят ефективно използване на наличните ресурси за просперитета на общността.

Синергията между отделните политики (фискални, устройствени, административни и др.) и взаимовръзката между различните елементи на плана, отчитайки общоевропейската политика в областта на пространственото и градското развитие, както и националните документи в тази област, са инструмент за ефективно градско обновяване, гарантиращ не само физическа реконструкция на средата, но и дългосрочност, възвращаемост и устойчивост на вложените ресурси.

Дейности:

Дейност 1 Оцифряване на кадастър и регулация на град Драгоман

Дейност 2 Оцифряване на кадастър и регулация на с. Габер, с. Големо Малово, с. Мало Малово, с. Калотина, с. Несла и с. Цацаровци

Дейност 3 Изготвяне на комуникационен план, съдържащ описание на действията за осигуряване на информация и публичност на плана. Изготвяне на целеви и проблемен анализ, включително SWOT анализ, на съществуващото състояние по отношение на физическата среда в населените места на територията на Община Драгоман в контекста на ключовите икономически, социални и екологични сектори и осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми

Дейност 4 Изготвяне на опорен план за изработване на ПУП

Дейност 5 Геодезическо заснемане на общински имоти 150дка

Дейност 6 Определяне на зоните за въздействие: населени места, функционални зони, системи и отделните елементи на физическата среда на територията на град Драгоман и на територията на останалите населени места в Общината

Дейност 7 Разработване на стратегия за интегрирано обновяване и развитие на населените места до 2020 г. (визия, цели и приоритети), като стратегията следва да бъде обвързана с концепцията за пространствено развитие на общината, актуалните устройствените планове на населените места и с други документи от по-високо ниво - секторни регионални и национални планове, стратегии, програми, концепции.

Дейност 8 Идентифициране на проектни идеи на територията на обособените зони за въздействие, възможности за публично – частни партньорства, целеви групи, потенциални инвеститори и др., които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на плана.

Дейност 9 Изготвяне на предварителен проект на ПУП

Дейност 10 Изготвяне на технически паспорти на общински сгради за 6000 м2

Дейност 11 Изготвяне на предварителни проучвания и първоначални варианти на идейни проекти

Дейност 12 Изготвяне на индикатори за наблюдение на изпълнението и оценка на постигнатите резултати и въздействието на Интегрирания план за обновяване на населените места

Дейност 13 Изготвяне на индикативна инвестиционна програма с краткосрочен и средносрочен характер до 2020г., която обхваща инвестиционните намерения и идентифицираните проекти, както и други съпътстващи дейности за изпълнението на плана

Дейност 14 Изготвяне на индикативен бюджет на интегрирания план за обновяване на населените места в съотвествие със заложените в програмата конкретни проекти и съпътстващи дейности

Дейност 15 Изготвяне на окончателен вариант на идейните проекти

Дейност 16 Изготвяне на окончателен проект на ПУП

Дейност 17 Подготовка на съгласувателна процедура съвместно с Възложителя за преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на интегрирания план за обновяване на населените места съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове

Дейност 18 Разработване на правила и процедури за управление, координация, наблюдение, оценка и актуализация при изпълнението на плана

Дейност 19 Организиране и провеждане съвместно с Възложителя на обществени обсъждания със заинтересованите партньори, граждански организации и отделни лица, свързани с разработването на стратегията и концепцията, определянето на зоните за въздействие, идентифицирането на проектни идеи и изработването на системата за наблюдение и оценка

Дейност 20 Изготвяне на Екологична оценка


Съобщение


В случай, че желаете да се включите в проучаването с цел идентифициране и по-задълбочено изясняване на проблемите на община Драгоман, както и да изразите очакванията Ви във връзка с развитието на общината можете да попълните някоя от публикуваните анкети. Анкетите са два вида - в зависимост от това дали изказвате мнение от позицията на жител на общината, или от позицията на представител на местния бизнес.
Попълнени анкети онлайн можете да изпратите сканирани на следния мейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на хартия в деловодството на община Драгоман до 17:00часа на 23.02.2015г.


 

                                                       Анкета за граждани

                                                       Анкета за бизнеса