Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 132 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

СЪОБЩЕНИЕ
Понеделник, 04 Юли 2016 12:35
В изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Драгоман има подписани вече три договора между г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман  и  сдружения на собствениците от община Драгоман. Съгласно подписаните договори новосформиралите се сдружения на собствениците възлагат на г-н Иванов да ги представлява за упражняване на правата и изпълнение на задълженията  при участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради( Програмата).
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по–добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по–високо качество на жизнена среда.
Съгласно указанията по Програмата, общината отговаря за цялостното техническо и финансово администратиране на Програмата на своята територия. Помощ и подкрепа ще получат сдружения на собственици в общината, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите. Дейностите се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Българската банка за развитие(ББР) участва в договарянето на споразуменията за предоставяне на заеми за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на програмата, за които ще се издава държавна гаранция, съгласно чл.100 от ЗДБРБ за 2015. ББР сключва договор за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител. 
Областният управител в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиране с общината и ББР и наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране.