Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 54 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Общинска администрация Драгоман търси да назначи служител на длъжността : Главен специалист „Устройство на територията“
Вторник, 25 Април 2017 10:55

Информация за длъжността:
Преки задължения
1.участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;
2.издава скици и удостоверения;
3.поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, както и на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив, поддържа архив за издадените строителни книжа и регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи;
4.извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър и нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документ за собственост и придвижва преписките по попълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове, проучва и предлага решения по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
5.извършва кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
6.подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
7.подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
8.подготвя информация по Закона за кадастъра и имотния регистър за имотите общинска собственост.
9.изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела в рамките на основната цел и областите на дейност.
Изисквания за заемане на длъжността
Минимална образователна степен: средно образование
Минимален професионален опит: 2 (години) години.
Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис, Интернет и копирна техника.
Заявления и CV се приемат на гише „Деловодство“ в община Драгоман всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.