!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 230 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Категоризация на туристическите обекти
Сряда, 05 Август 2020 14:08

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ

 

1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т.1 и 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


2. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т. 4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


3. ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Необходими документи:

1.  Заявление по образец.

2. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Такси: Съгласно  чл. 7, ал. 1 т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007


Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


4. ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Необходими документи:

1.  Заявление по образец.

2. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Такси: Съгласно  чл. 7, ал. 1 т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007


Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление

 


5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – ДУБЛИКАТ.

Необходими документи:

  1. 1.Заявление по образец.
  2. 2.Декларация по образец

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление

Декларация по образец


 

6. ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

 

1.Заявление по образец;

2. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

Такси: Съгласно  чл. 6 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Таксите се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007


Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление

Образец на заявление


7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:

  1. 1.Заявление по образец

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"


Образец на заявление


8.  Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на собственик или промяна  на лице извършващо дейност в категоризирани заведения за хранене и развлечения.

 Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на собственик или промяна  на лице извършващо дейност в категоризирани заведения за хранене и развлечения

Заявление за промяна в обстоятелствата