Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 153 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 16 Септември 2020 13:04
На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на предварителен проект на Общ устройствен план на община Драгоман (ОУПО).
 
Възложител на ОУПO и на екологичната оценка към него е Община Драгоман, с адрес: Община Драгоман 2210, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26, лице за връзка: Боряна Богданова – Мл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки в Община Драгоман, тел. 0879103411, 07172/21-03, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Общият устройствен план на община Драгоман се разработва от ДЗЗД „ИНВЕСТ РАЙС“ с ръководител проект: арх. Светослав Спасов – тел: 0888 729492.
ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Драгоман.
ОУПО се разработва двуфазно (предварителен и окончателен проект) и е с период на действие 20 години.
Териториалният обхват на ОУП е територията на община Драгоман.
На територията на общината попадат следните защитени зони: Защитена зона „Драгоман” с код BG0000322 по Директива 92/43/ЕИО, Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG0001040 по Директива 92/43/ЕИО и Защитена зона „Раяновци” с код BG0002001 по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. Във връзка с това, като приложение към ЕО е разработен и доклад за оценка на степента на въздействие върху на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
Основната цел на ОУПО Драгоман е да даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел, съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.
Разработването на ОУПО се финансира от държавния и общинския бюджет. Органът, отговорен за приемането му е ОбС – Драгоман, а органът, отговорен за прилагането му, е Общинска администрация Драгоман.
Проектът на ОУПО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127 (1) от ЗУТ като датата, часът и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.
Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интернет страницата на Община Драгоман: http://www.obshtinadragoman.com/ , раздел: Общ устройствен план, както и в стая 8, етаж 3 в сградата на Общинска администрация Драгоман, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26.
Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация Драгоман или по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Лице за връзка по провеждане на консултациите: Боряна Богданова – Мл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки в Община Драгоман, тел. 0879103411, 07172/21-03, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Крайният срок за запознаване с проекта на ОУПО и доклада по ЕО и изразяване на становищa е 30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.
Документацията по ОУПО и ЕО може да бъде изтеглена от тук: http://www.obshtinadragoman.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=4458:2020-09-15-07-59-19&catid=121:2017-07-19-13-05-05&Itemid=151