Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 337 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Петък, 03 Юни 2022 13:42

За свободна длъжност: Младши експерт „ГРАО“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение по заместване, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност:

  • Гражданска регистрация на населението.
  • Административно обслужване.

 

Преки задължения:

 

1.Издава документи, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите, по заявления на граждани;

2.Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

3.Съставя актове за гражданско състояние и отразява в тях настъпили промени съгласно изискванията на нормативната уредба;

4.Създава, актуализира и съхранява картотечния регистър на населението;

5.Създава и поддържа локална база данни “Население” в актуален вид;

6.Поддържа регистрите за гражданско състояние;

7.Поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината;

8.Участва при организационно-техническата подготовка на избори и на местни референдуми;

9.Консултира работата на кмета на кметството по регистрацията и гражданското състояние на населението;

10.Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кмета на кметството и кметските наместници;

11.Поддържа в класификатора на териториалното деление номенклатурата на пътните артерии и административните номера на сградите в населените места на общината;

12.Организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони;

13.Организира и осъществява дейността сканиране и копиране (размножаване) на документи и материали на общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга;

14.Работи с информационна система за управление на община и система за електронен обмен на съобщения;

15.Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър

Минимален професионален опит: не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. автобиография;

3. копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. документ удостоверяващ трудов стаж.

 

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

 

Етапи на подбора:

 

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

 

Документите се приемат  в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или на на е-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 17.06.2022 г.