Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 89 посетителя в сайта

Времето

Проекти
Съобщение
Вторник, 10 Април 2018 08:50
           Уважаеми съграждани,

    Във връзка с настъпването на новия пожароопасен сезон Ви информираме, че паленето на стърнища, слогове,   крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни   дървета  и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни   зони и защитени територии.С цел предотвратяване  възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и  разпространение и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, в периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен в защитените територии – изключителна държавна собственост.
  Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци представлява   нарушение на законодателството и всеки, който извършва тези дейности ще бъде подведен под наказателна отговорност както следва:
  - Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба или имуществена санкция от 120.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение наказанието е в  двоен размер.
    - Съгласно Закона за опазване на общинската собственост – с глоба от 100.00 до 6000.00 лв. или имуществена санкция от 1000.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.
      - Съгласно Наредба №2 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Драгоман – с глоба от 50.00 до 5000.00 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.
 
Общинска Администрация
 
 
ОБЩИНА ДРАГОМАН НЕ ОСТАНА БЕЗУЧАСТНА И В ТАЗИ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ПУДООС.
Вторник, 31 Октомври 2017 10:43

1

Община Драгоман и тази година насочи усилията си към опазването на околната среда и изграждането на още един прекрасен кът за отдих и занимания на открито в с. Калотина, община Драгоман, предназначен за всички жители и гости на общината. Изграждането му има за цел повишаване активността на населението, стремежа за чиста околна среда, нейното опазване и ценене, както и трайното подобравяне на физическата и екологична среда на общината.

продължава>
 
Детска градина „Радост“ изпълни успешно своя проект, финансиран от ПУДООС - „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам!“
Понеделник, 30 Октомври 2017 14:40

1

От 517 детски градини в страната, подали заявление към ПУДООС / Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ , и финансирани 122 от тях, нашата детска градина е една от спечелилите проекти с финансиране до 5000лв. от Предприятието. С това стана възможно закупуването на нови съоръжения за игра- влакче, люлки, пързалки, кошчета за отпадъци, с монтаж на ударопоглъщаща настилка под тях. Проектът, който е втори спечелен проект към ПУДООС, бе реализиран за срок от един месец и избрахме 15 септември за тържественото му откриване. Грижата по опазването му е обща, защото радостта и щастието на децата ни е обща цел!

продължава>
 
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УПИ VIII, КВ.8, ГР. ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Петък, 13 Октомври 2017 15:57

OPSRS

ПРОЕКТ:
„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УПИ VIII, КВ. 8, ГР. ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ОБЩИНА ДРАГОМАН И ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР
 
Община Драгоман подписа договор с ДФ „Земеделие“ за проект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Христо Ботев“, УПИ VIII, кв.8, гр. Драгоман, област Софийска“ (малкото училище) на стойност 627 77436 лева. Проектът ще подобри и  модернизира образователната инфраструктура в СУ ”Христо Ботев” – Драгоман. Ще подобри състоянието на околната среда, посредством прилагане на комплекс от мерки за енергийна ефективност. Проектът предвижда външни и вътрешни ремонтни работи по сградата:  покривни работи, подмяна на керемиди; хидроизолация – покрив и фасадни стени; подмяна на стара дограма с нова 5 камерна с двоен стъклопакет, подмяна на настилки в класни стаи, коридори, фоайета и входни предверия; реконструкция на санитарни помещения и подмяна на санитарно оборудване; подмяна на интериорни и входни врати; ремонт и рехабилитация на тръбна мрежа на отоплителна инсталация и подмяна на стари радиатори с нови; подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи; изграждане на евакуационно осветление; дейности по част охранителна система и пожарна безопасност.

Logo22
 
Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154, с.Чуковезер, общ. Драгоман
Сряда, 27 Септември 2017 14:37

Втора година биологична рекултивация

продължава>
 
Община Драгоман отново спечели финансиране на проект в Националната кампания „Чиста Околна Среда - 2016г.“ на тема:“Обичам природата и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС.
Петък, 22 Април 2016 09:36

priroda

 

 Тазгодишният проект - победител на общината е :„Изграждане на кът за отдих, в УПИ IIПоликлиника, кв.47 по плана на гр. Драгоман.
Проектът представлява облагородяване на околното пространство на поликлиниката в гр. Драгоман. Идеята на проекта е да се подобри визията като цяло и да стане едно приятно и удобно място, за жителите и гостите на общината, както и потребителите на множеството социални услуги, помещаващи се в сградата. В тази връзка, на свободната тревна площ ще бъдат поставени няколко пейки, маса за тенис и беседка за игри през свободното време. Също така по проекта е предвидено, да се направи тротоарна настилка и да се положат алейни бордюри. Така ще се формира приветливо място за отдих, създаващо позитивна нагласа към природата, затвърждаване на уменията и желанието на гражданите за опазване на околната среда.

 
Актуална информация по проекти
Вторник, 02 Февруари 2016 17:44

1

„Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап ” и „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”
 
Днес 02.02.2016г. в Община Драгоман се проведе работна среща, относно реализирането на строително – монтажните работи на обекти: „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап” и „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”. На срещата присъстваха представители на строителния надзор – фирма „Градиакт Консулт“ ООД, на общинска администрация гр.Драгоман, екипа от проектанти Цветилиян Йончев и Калина Софиянска и представители на строителните фирми „Строймонтаж“ ЕООД и „Люник“ ЕООД. На работната среща се акцентира на предстоящите строително – монтажни дейности, уточниха се съгласувателните процедури и специални режими необходими за откриване на строителната площадка.
продължава>
 
ОБЯВА
Петък, 22 Януари 2016 12:50

Logo agenciq

УДЛЪЖАВА СЕ ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ДО 28.01.2016г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Община Драгоман обявява прием на заявления от медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по Проект „Нови възможности за грижа“
 
Уведомяваме Ви, че от 22.01.2016г. до 26.01.2016г. включително ще се приемат заявления от кандидати за медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа“. Ще бъдат наемани лица с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 08.02.2011г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.
Основните задължения на медицинският специалист по проект „Нови възможности за грижа:
- Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;
- Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
- Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
- Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);
- Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г.;
 
Приложения:
 
Прием на документи: от 22.01.2016г. до 26.01.2016г. в стая №14 на сградата на община Драгоман;
Лице за контакти: Катя Славейкова

 
ОБЩИНА ДРАГОМАН КАНДИДАТСТВА КАТО ПАРТНЬОР С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРАВОСЛАВНА БРОЕНИЦА"
Вторник, 19 Януари 2016 12:18
На 18.01.2016г. Община Драгоман входира проект „ПРАВОСЛАВНА БРОЕНИЦА“
 
Дейности предвидени по проекта:
 
-       Трансграничен туристически продукт чрез обща туристическа дестинация България-Сърбия
-       Изследване на обектите на културното наследство
-       Визуализации многоезични онлайн туристическа платформа
-       Разработване на интернет сайт
-       Издаване на книга-албум с историята с диск
-       Издаване и разпространение на пътеводител с карта
-       Създаване на рекламни филми за обекта на два езика и разпространение на филмите в национален ефир и в електронните социални медии в цял свят 
Водеща: Народната библиотека „Детко Петров”, гр. Димитровград, Република Сърби
 
            ПО МЯРКА 1.2. Трансграничен туристически продукт: Създаване на благоприятни условия за разнообразен туризъм в трансграничния регион чрез изграждане на обща трансгранична туристическа дестинация.
 
„Изграждане на туристическа инфраструктура-съоръжения и места за отдих туристическа пътека „Драгоманско блато“, община Драгоман
Вторник, 19 Януари 2016 09:44

На 18.01.2016г. Община Драгоман входира проект, кандидатствайки с проектно предложение „Устойчив туризъм в община Драгоман и община Димитровград“ („Sustainable Tourism in the Municipalities of Dragoman and Dimitrovgrad“) пo Първа Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Устойчив туризъм“ в Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия;

Предвижда се изграждането на туристическа пътека, пункт за беседки и отдих, павилион за фотографиране, кули за наблюдение-които минават през ПИ 500017,ПИ 530009,ПИ 530010 и ПИ 310030

 

- Водещ партньор-Община Драгоман

 
Проект
Понеделник, 11 Януари 2016 14:54

2

Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154, с.Чуковезер, общ. Драгоман”е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите“. Изпълнението на Договор № 10618 от 10.09.2015г. между ПУДООС и община Драгоман на основание Договор  за безвъзмездна финансова помощ DIR -51222031- C001/09.01.2013г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейския съюз за проект № DIR-51222031-1-173 „ Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ между ПУДООС и МОСВ е за срок 3 години и 51 дни на стойност 803 921,86 лева.

продължава>
 
ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА ДРАГОМАН
Понеделник, 14 Декември 2015 16:56

Logo agenciq

Уведомяваме Ви, че към Трето междинно отчитане по Проект „Нови възможности за грижа“, обхващащо периода от 01.08.2015г. до 30.09.2015г. в община Драгоман са назначени на трудов договор 31 лични асистента, оказващи помощ и подкрепа на 32 потребителя, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. Предоставянето на услугите, което ще продължи до 29.02.2016 г., се извършва почасово в зависимост от потребностите на потребителите.

Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи.

Целта е да се намали риска от зависимост от институционален тип грижа и да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Дейностите следва да приключат до април 2016 г. 

 
Природни забележителности
Сряда, 30 Септември 2015 13:09

Филм на тема „Природни забележителности” - Изработване на аудиовизуална база по Проект №23/313/00125 от 19.11.2012г. „Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман“

 
„Местна кухня"
Вторник, 29 Септември 2015 14:17

Филм на тема „Местна кухня” - Изработване на аудиовизуална база по Проект №23/313/00125 от 19.11.2012г. „Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман“

 
„Фолклор и културни събития”
Вторник, 29 Септември 2015 14:15

Филм на тема „Фолклор и културни събития” - Изработване на аудиовизуална база по Проект №23/313/00125 от 19.11.2012г. „Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман“

 
„Културно-историческо наследство”
Вторник, 29 Септември 2015 14:13

Филм на тема „Културно-историческо наследство” - Изработване на аудиовизуална база по Проект №23/313/00125 от 19.11.2012г. „Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман“

 
„Бит и обичаи”
Вторник, 29 Септември 2015 14:11

Филм на тема „Бит и обичаи” - Изработване на аудиовизуална база по Проект №23/313/00125 от 19.11.2012г. „Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман“

 
Уведомление
Понеделник, 15 Юни 2015 16:49

ОТМЕНЕН ПРИЕМ - с решение на Управляващия орган на ОПРЧР

 

 

 

 

KATQ

Прием на документи по ВТОРИ ЕТАП на проект „Нови възможности за грижа"

Община Драгоман започва прием на документи по ВТОРИ ЕТАП на Проект „Нови възможности за грижа" за потребители и лични асистенти. Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Документи от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" и от лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа" ще се приемат в сградата на община Драгоман от 8.00 до 17.00 часа в периода от 22.06.15г. – 10.07.15 г. включително.

В периода от 22.06.15г. – 25.06.15г. документи ще се приемат в стая 15, ет.3 – Катя Славейкова;

В периода от 26.06.15г. – 10.07.15г. документи ще се приемат в стая 3, ет.2 – Сашка Стойчева;

Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите. Потребители на услугата са хора с увреждания, над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидатите за лични асистенти трябва да са безработни лица, наети или самонаети лица, които могат да извършват допълнителен почасов труд и др.

За потребители целеви групи са:

• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление и приложение към него
• документ за самоличност (копие); 
• за дете - удостоверение за раждане (копие)
• документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (копие)
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване(копие)
• удостоверение за настойничество/ попечителство (копие)
• заповед/съдебно решени за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от ЗЗД (копие) 
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично(нот. заверено).

За Лични асистенти могат да кандидатстват:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.


Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление - по образец, 
• Документ за самоличност (копие)
• Автобиография
• Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистенти" квалификация
• Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/
• Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/
• Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/
• Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/
• Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по ОП РЧР 2007-2013г.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" ще се извършват в дома им от служители на дирекция „Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община.

По проекта ще бъдат назначени лични асистенти, които не са придобили право на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, съобразявайки се с предпочитанията на потребителите на услугата. Един личен асистент обслужва 1 (един) или повече потребители на услугата. Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 30 Април 2015 11:51

Obqvlenie

 
Нов спечелен проект на община Драгоман!
Сряда, 22 Април 2015 15:54
1

                                                   Проект „Изграждане на зелени площи и ремонт на чешма пред кметството в с.Раяновци“ ще бъде финансиран в Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” .
Съгласно заповед № РД-174/17.03.2015 г., на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на определената комисия за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски градини в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. 

След като комисията разгледа постъпилите 1012 проекта на общини, кметства, училища, обединени детски комплекси и детски градини, взе решение и предложи да бъдат финансирани 234 проекта, в това число и един проект на община Драгоман. 

 


продължава>
 
„Нови възможности за грижа”
Сряда, 22 Април 2015 15:52

 

KATQ

Актуална информация по Проект „Нови възможности за грижа“

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Драгоман стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г. 

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност. От програмата могат да се възползват хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

продължава>
 
Приключи Проект „Детска площадка в с.Големо Малово“
Четвъртък, 08 Януари 2015 12:10

IMG 2114 Приключи Проект „Детска площадка в с.Големо Малово“ в изпълнение на Договор №9420/28.05.2014г. сключен между община Драгоман и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на националната кампания „За чиста околна среда 2014г.“. В централната част на с.Големо Малово, пред кметството в съществуващата паркова площ бе изградена детска площадка и кът за отдих. Децата могат да се люлеят, пързалят, катерят, общуват и играят занимателни игри в една спокойна, тиха обстановка.

Проект „Детска площадка в с.Големо Малово“ е в унисон с целите и амбициите на ръководството на община Драгоман за обновяване, благоустрояване и превръщане на центъра на населеното място в прекрасен цветен кът за отмора.

продължава>
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Вторник, 24 Март 2015 15:44

PAK2                              

 
Проект: „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“
Петък, 17 Октомври 2014 11:54

IMG 0344 На 16.10.2014г. от 11:00часа в Заседателната зала на община Драгоман във връзка с изпълнението на дейности по информация и публичност по Договор № 23/321/01273 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. (ПРСР),

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между Държавен Фонд Земеделие и община Драгоман, се проведе откриваща пресконференция на Проект: „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“.

продължава>
 
Заключителна пресконференция по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман”
Петък, 17 Октомври 2014 09:41

aaas


На 08.10.2014 г. в заседателната зала на община Драгоман се проведе заключителната пресконференция по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман

По време на пресконференцията бяха представени постигнатите цели и реализираните в границите на проекта дейности, като бяха изготвени: Програма за опазване на околната среда на община Драгоман 2014-2020, Програма за управление на дейностите по битови отпадъци в община Драгоман 2014-2020, както и ефективни правила и методи за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда на община Драгоман, придружени от Наръчник по тяхното прилагане. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

продължава>
 
Покана
Вторник, 14 Октомври 2014 14:12

pokana-PKF

 
Покана
Събота, 04 Октомври 2014 17:54

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на заключителна пресконференция по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман, която ще се проведе на   08.10.2014 г.  от 15:30 часа в Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов” № 26.

По време на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите цели и изпълнените в рамките на проекта дейности, като бяха изготвени:

-          Правила и методи за мониторинг и контрол;

-          Наръчник за прилагане на механизма за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда;

-          Програма за опазване на околната среда на община Драгоман 2014 – 2020;

-          Програма за управление на дейностите по битовите отпадъци на община Драгоман 2014 -2020

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-145/16-01.2014 г. по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Служителите на Община Драгоман преминаха серия от обучения за повишаване на компетентността и подобряване на работния процес
Вторник, 16 Септември 2014 08:26
aaas

 

Драгоман, 15.09.2014 г. Община Драгоман успешно приключи проект за повишаване на езиковите умения и компетенциите в различни специализирани области на общинските служители. Като част от дейностите по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман” се проведоха обучения по английски език, ефективна комуникация и работа в екип, управление на стреса и времето и специализирани обучения от каталога на ИПА.

Реализирането на проекта допринесе за повишаване на компетенциите на общинските служители, подобряване на работния процес и повишаване на ефективността при изпълнение на служебните им задължения. „Чрез проведените обучения служителите в Общината придобиха нови знания и умения, които несъмнено ще повишат качеството на тяхната работа“, коментира Емилия Милушева, ръководител на проекта. Тя допълни, че реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса.

При изпълнението на проекта се сформира екип, отговорен за неговото управление, който с успешното реализиране на всички дейности придоби опит и усъвършенства своите познания за изготвяне и реализиране на бъдещи проекти на Общината.

В рамките на проекта се осъществиха и дейности за информация и публичност за неговото популяризиране и запознаване на заинтересованите страни с ползите от неговото реализиране.

За проекта:

Проект „Обучение на служителите на община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г. е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Драгоман. Проектът се реализира от Община Драгоман за период от 9 месеца. Общата му стойност е 53 275,83 лева.

 

продължава>
 
Покана
Вторник, 09 Септември 2014 11:27

aaas

П О К А Н А

за

заключителна пресконференция по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман”

15 септември 2014 г. (понеделник), 14:00 часа,

Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов” №26

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на заключителна пресконференция по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман”, която ще се проведе на 15 септември 2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов” №26.

По време на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите цели и изпълнените в рамките на проекта дейности. Реализирането на проекта допринесе за повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите в Община Драгоман. Чрез повишаването на компетентността на общинските служители се подобрява и процеса на обслужване на гражданите и бизнеса и предоставянето на качествени услуги.

Проект „Обучение на служителите на община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г. е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Драгоман.

 

За контакти и информация:

Община Драгоман

Телефон: 07172/21-03

Факс: 07172/20-14

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web: http://www.obshtinadragoman.com/

 

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Драгоман и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

 
"Първа копка" на спортната зала в гр.Драгоман
Четвъртък, 07 Август 2014 14:56
IMG 8486

На 07.08.2014г. от 11:00 часа в гр.Драгоман с необходимата тържественост пред много жители и гости на общината, администрация, строители, надзор и проектант бе направена „първа копка“ и бе даден старт на строителните дейности по Проект „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Стойността на проекта е 5 827 628,00лв без ДДС  и предвижда изграждане на спортна зала, трибуни и съблекални в гр.Драгоман, както изграждане на кътове за отдих в 12 села в община Драгоман.

 Кметът Андрей Иванов  приветства присъстващите, подчерта голямото значение на проекта за жителите на община Драгоман и пожела успешна и безаварийна работа на фирмата-изпълнител Обединение „Спорт за всички“. 

продължава>
 
Уведомление
Сряда, 06 Август 2014 11:45

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 05.08.2014г. в ДФ "Земеделие", кмета на община Драгоман - Андрей Иванов подписа два нови договора за спечелени проекти по МИГ Сливница - Драгоман. Отпуснатата финансова помощ е по мярка 4.1 "Прилагане на стратегии за местно развитие" от ПРСР - 2007-2013, подкрепени от ЕЗФРСР.

Проект "Изложбен туристически център за местно природно и културно наследство в гр. Драгоман, кв.79" е на стойност 146 698,27 лв. без ДДС. Целта на проекта е подобряване на туристическата инфраструктура чрез осигуряване на условия за социализиране и популяризиране на местното природно и културно историческо населдство, като бъде осгиурен достъп до култура, туризъм, развлечения, информационни и комуникативни услуги. Срока за завършване на инвестицията е 30.05.2015г.

Проект "Ремонт на читалищна сграда на читалище "Самообразование - 1919" в с. Големо Малово, община Драгоман, УПИ Х, кв.19" е на стойност 20 114,34 лв. без ДДС и предвижда подобряване на функционалните и естетически качества на читалището в с. Големо Малово. Предвижда се ремонт на фоайе, подмяна на старата дъревна дограма, полагане на латекс по стени и тавани, подмяна на водосточни тръби и ремонт на отводнителна канавка. Срок за завършване на инвестицията е 30.05.2015г.

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>