Профил на купувача
Ремонт на железопътен прелез
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:20

Железопътна секция София 1 уведомява, че във връзка с извършването на ремонт на железопътния прелез на км.41 + 750 в района на гара Драгоман, се налага прекъсване на движението на ППС през прелеза за времето от 8.00ч на 16.09.2008 г. до 16.00ч на 26.09.2008 г.

Пътят ще бъде сигнализиран.

 

 
Конкурс за длъжността "Старши вътрешен одитор"
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:19

На  основание  чл. 10а  от  Закона  за  държавния  служител,  чл. 14  от  Наредбата  за  провеждане  на  конкурсите  за  държавни  служители      и   Заповед № РД-15-189/03.09.2008 г.  община  Драгоман

ОБЯВЯВА     КОНКУРС

За  длъжността  “СТАРШИ  ВЪТРЕШЕН  ОДИТОР”

 • Кратко  описание  на  длъжността:
 • Участвува   пряко в проучване,планиране,изпълнение и докладване по възложения  вътрешен одит.  Да извършва  проучване на одиторския  обект и изготвя или  участва в изготвянето на  одиторския план за извършване на одит.   При осъществяване на вътрешен одит проверява  законосъобразното събиране,съхраняване,стопанисване, разходване и отчитане имуществото на одитираните  обекти.  Проверява  организацията, законосъобразността и достоверността на водената счетоводна  отчетност.  Да отразява  обективно и точно резултатите  от контролната дейност и установените нарушения и вреди въз основа на проверените служебно или лично от него факти  и обстоятелства, да оформя в ясни и точни констатации,подкрепени с достатъчни,относими  и разумни доказателства, установените  нарушения и виновно причинените вреди.  Да дава препоръки на ръководителите на  одитираните  обекти. Да съставя  актове за  административно нарушение и актове за начет и осъществява тяхната реализация  /връчване,събиране на обяснения,изготвяне  на заключения/.  Да отговаря за попълването на досиетата на одитираните  от него обекти.  Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи от Кмета на общината в рамките на  основната дейност и целите на длъжността.

Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на поеманите задължения и      извършваните разходи.

 

 • Минимални  и  специфични  изисквания , предвидени  в  нормативните  актове  за   заемане  на  длъжността:

-          образователно-квалификационна  степен,  необходима  за  заемане  на  длъжността  -  бакалавър;

-          предпочитана  специалност,  по  която  е  придобито  образованието  -  икономика;

-          минимален    професионален  опит  за  заемане  на  длъжността – 2 (две)  години;

-          минимален  ранг  за  заемане  на  длъжността – V  младши  ранг;

 

 • Допълнителни  умения   и  квалификация,  носещи  предимство  на  кандидатите:

-             компютърна  грамотност  на  ниво  счетоводни  продукти  и  текстообработващи  програми.

 • Минимална  основна  месечна  заплата, определена  за  длъжността  319 .00 лв.

 

 

 • Начин  на  провеждане  на  конкурса :

- Защита на концепция   за   работа    в малка  община  съобразно    българското  законодателство  и  европейските  стандарти  в  областта  на  вътрешния  одит.

- интервю

 

 • Необходими  документи  за  кандидатстване:
  1. Заявление  по  образец – Приложение  № 2   към  чл. 17, ал.1  от  Наредбата  за   провеждане  на  конкурсите  за  държавни  служители;
  2. Декларация  от  кандидата, че  е  пълнолетен  български  гражданин, не  е  поставен  под  запрещение,  не  е  осъждан   за  умишлено  престъпление  от  общ  характер  на  лишаване  от  свобода  и  не  е  лишен  по  съответен  ред  от  правото  да  заема   определена  длъжност;
  3. Копие  от  документи  за  придобита  образователно-квалификационна  степен  -  бакалавър;
  4. Копие  от  документи,  удостоверяващи   продължителността  на  професионалния  опит   или  придобития  ранг  по  Закона  за  държавния  служител;
  5. Сертификат  “вътрешен  одитор   в  публичния  сектор” ,  издаден  от  министъра  на  финансите.
  6. Други  документи:  за  компютърни  умения;  сертификати; др.

 

 • Контакти:  Кандидатите  подават  лично  или    чрез   пълномощник   документите  за  участие  в  конкурса.

 

 • Място  и  срок  за  подаване  на  документи:

- адрес:  Драгоман  2210,   ул.  “Захари  Стоянов” № 26

- деловодство, ІІ  етаж

- 07172/ 21-03; 23-65

- Краен  срок  за  подаване  на  документи -  17.09.2008 г.

 

 • Общодостъпно  място, на   което  ще  се  обявяват  списъците  или  други  съобщения  във  връзка  с  конкурса -  І   етаж  на  сградата  на  общината, таблото  срещу  входа.
 • Длъжностната  характеристика  за  конкурсната  длъжност   се   предоставя  на  кандидатите  при  подаване  на  документите.

 

 
Превоз ученици
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:18

На 04.09.2008г комисия, назначена със заповед на кмета на община Драгоман,  разглежда и оцени представеното предложение за "Извършване на превоз на ученици на територията на община Драгоман за учебната 2008/2009 година".

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.42, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки общественни поръчки комисията взе следното решение:

Определя фирма ЕТ "Ели Рос - Елена Благоева" за изпълнител на малка обществена поръчка: "Превоз на ученици на територията на община Драгоман за учебната 2008/2009 година."
 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:05

На 12.05.2008г. стартира  изпълнението проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Доставчик на услугите е фондация „Приобщаване”.

По проекта се предоставя социалната услуга „Домашен помощник” за самотноживеещи възрастни хора и лица с трайни увреждания от общините Драгоман и Сливница.  Назначени са 6 Домашни помощници, които обгрижват 12 потребители.

Основните услуги, които се предлагат за нуждаещите се са:

-          Битови услуги;

-          Медицински услуги;

-          Административни услуги;

-          Социален контакт;

-          Текущо почистване;

-          Поддържане на лична хигиена и хигиена дома;

Социалните услуги се предоставят ежедневно, по предварително изготвен график, като между потребителя, фондацията и Домашния помощник  се сключва тристранен договор.

По проекта за лицата е осигурен рехабилитатор, който предоставя услуги безплатно по домовете на обгрижваните лица.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>