Профил на купувача
Социална услуга "Защитено жилище"
Четвъртък, 15 Юли 2010 11:04

В с.Калотина стартира предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище" за възрастни хора с физически увреждания. Защитеното жилище се помещава в помещение, което е ремонтирано и оборудвано със средства по програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи"

Капацитетът на Защитеното жилище е осем лица, като престоя им там е обезпечен със средства от Републиканския бюджет. Потребителите заплащат месечна такса съгласно Тарифата за социални услуги, която е  в размер на 50% от дохода на лицето. Лица, които нямат доходи не заплащат такса.

Документите, които са необходими за настаняване в Защитеното жилище са:

- Молба до Директора на Дирекция «Социално подпомагане»;

- Документ за самоличност (за справка);

- Копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

- Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

Основната цел на предоставяне на социалната услуга "Защитено жилище" е създаване на среда, където  хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.

 
Обръщение
Четвъртък, 15 Юли 2010 11:03

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Зах. Стоянов"№26 (факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите 07172/21-03

 

ОБРЪЩЕНИЕ

към жителите на град Драгоман

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Чистотата на град Драгоман е общо дело. Дело на всички нас! Да поддържаме чистотата по улиците, тротоарите, парка, зелените площи е израз и на висок морал и възпитание. Напоследък сме свидетели на недоброто отношение на отделни граждани към чистотата на града.

Ето защо ви моля:

 • Не палете огън в контейнерите!
 • Не изхвърляйте сено, слама, растителни и строителни отпадъци в контейнерите за смет!
 • Изхвърляйте битовите отпадъци само в контейнерите, а не до тях!
 • Паленето на огън, чупенето или повреждането на контейнерите ще бъде санкционирано с глоби от общинска администрация!
 • Контейнерите за смет са само за битови отпадъци!
 • Закупуването на нови контейнери за смет, ремонта на повредените, както и поддръжката и обслужването става с парите на всички данъкоплатци, на всички нас!

ЕТО ЗАЩО ВИ МОЛЯ ДА ПАЗИМ ГРАДА СИ !

Нека  с общи усилия Драгоман стане по-чист и подреден !

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 

17.04.2009г

гр.Драгоман
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:51

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Зах. Стоянов"№26 ( ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите 07172/21-03

З А П О В Е Д

№  РД-15-93

гр. Драгоман 22.04.2009 г.

 

На  основание  чл. 64, ал. 3 , ал. 4  и ал. 10  от  Закона  за  избиране  на  членове  на  Европейския  парламент от  Република   България

О П Р Е Д Е Л Я М :

МЕСТАТА  ЗА  ПОСТАВЯНЕ  НА  АГИТАЦИОННИ  МАТЕРИАЛИ   ЗА  ИЗБОР   НА  ЧЛЕНОВЕ  НА   ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  ОТ  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  НА  07 ЮНИ 2009 г.

 

1.  На  сгради  и  огради  -  с  разрешение  на  собственика  или   управителя  на  имота .

2.  В   гр.  Драгоман  -  на  трите  метални  табла,  намиращи  се  срещу  моста -  над  тото   пункта, както  и  на  автобусните  спирки  и  върху  табла   с   предназначение  за  обяви   и  плакати.

3.  В  останалите  населени  места  на  общината  -   на  автобусните  спирки  и  върху  табла   с   предназначение  за  обяви   и  плакати.

З  А  Б  Р  А  Н  Я  В  А  М:

ЛЕПЕНЕ   НА  АГИТАЦИОННИ  МАТЕРИАЛИ

1.   На  сградата  на  общината  и  на  сградите  на   кметствата  и км. наместничества   в  населените  места   на  общината.

2.  На  обществени  сгради   -    училища,   читалища   -  чиято  обществено-социална     функция    не  позволява    политическа  агитация.

 

На  основание  чл.  64, ал. 10  от  ЗИЧЕПРБ   партиите,   коалициите  и  инициативните  комитети  в  срок  три  дни  след  датата  на  произвеждане  на  изборите  премахват  поставените  от  тях  агитационни  материали.

Настоящата  заповед  да  се  доведе  до  знанието  на   заинтересованите  лица ( лидери  на  политически партии и коалиции)  и  се   огласи  по  подходящ    начин  за  обществеността   в   общината.

 

СОНЯ ДОНЧЕВА   (п)

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 11:03

На 18.04.2009 год. от 11.00ч. Народно читалище „Драгоман" - гр. Драгоман организира:

ВЕЛИКДЕНСКО ВЕСЕЛИЕ

С участието на ФА „Драгоманче" и ЦДГ „Радост"  и традиционна томбола с голямата награда „Великденско агне"

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
 
Съобщение
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:48

На 23.04.2009 год. / четвъртък/,  от 18.30 ч. в салона на НЧ „Драгоман" - гр. Драгоман ще се проведе обща родителска среща при следния дневен ред:

1.       Противодействие на наркоразпространението  и наркоупотребата сред учащите се.

лектор: Представител на РУ на МВР - Сливница

2.       Общи положения на Закона за защита при домашно насилие и Закона за закрила на детето.

лектор: Представител на РУ на МВР - Сливница

3.       Спазване правилата за движение по пътищата.

лектор: Директора на СОУ

Каним всички родители на  ученици от общината.

Присъствието е желателно!

Срещата ще се проведе по инициатива на МКБППМН - Драгоман, Ръководствата на училищата в община Драгоман и РУ на МВР - Сливница.
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:47

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Зах. Стоянов"№26 ( ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите 07172/21-03

ЗАПОВЕД

№ РД - 15-83/ 13.04.2009.г. гр.Драгоман

На основание, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14, ал.7,ал.8 от ЗОС,  чл.15 .ал.1 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №74 по Протокол №5 от 06.04.2009 г. на  Общински съвет - Драгоман

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години - считано от дата на сключване на договора, на обект, представляващ части от недвижим имот - публична общинска собственост, а именно: трети етаж от сградата на поликлиниката-корпус А, с площ от 205 кв.м,  заедно с  помещение за рентген, находящо се в партерния етаж на сградата, с площ от 50 кв.м., разположена  в гр. Драгоман, ул. "Христо Ботев"№19. Частта от обекта ще се предостави за нейното използване като медицински център.

1. Първоначална месечна наемна цена за един кв.м отдавана под наем площ от обекта е 2 лв.(два) без включен данък добавена стойност (ДДС). Върху постигнатата при провеждане на търга и включена в договора за наем най-висока предложена наемна цена ще се начислява ДДС.

2. Отдаването на обекта под наем ще се извърши след провеждането на търг с явно наддаване .

3. Търгът ще се проведе на 18.05.2009 от 10:00 ч. в административна сграда на община Драгоман, ул."Захари Стоянов" № 26, като участниците в търга или техни представители   могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения  от комисията.

4.1 Получаване на тръжна документация и подаване на заявления за участие се извършва в сграда на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  16.30 часа на 15.05.2009г.

В същия срок може да се извършва оглед на отдавания под наем обект.

4.2 Цената на тръжна документация е невъзстановими 40 (четиридесет) лв. с включен в тази цена ДДС. Сумата следва да бъде внесена в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG62UNCR 96608497660314 до 16:00 ч на последен работен ден  предхождащ търга.

4.3.Размер на депозита за участие в търга е 100 (сто ) лв., внесени в UniCreditBulbank-офис Драгоман по сметка на общината IBAN:80UNCR96603365001020. BG

7.Ако на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен, на основание чл. 56, ал. 3 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Драгоман и кмета  насрочва повторен търг на 01.06.2009г . при същите условия като ще бъде удължен срока за закупуване на тръжни документи до 16:00ч на 29.05.2009г.

Извлечението на тази заповед, без състава на комисията да се постави на видно място в общината, и поликлиниката и оформено като обява да се публикува в един национален ежедневник и на интернет страницата на общината.

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:46

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Захари  Стоянов"№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

ЗАПОВЕД

№РД -15-80/09.04.2009 г., гр.Драгоман

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.15 ал.1, чл.19, ал.1 от Наредба №8 по чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман,и в изпълнение на Решение № 45 по протокол №3/27.02.2009 г. и Решение № 62 по протокол №4/20.03.2009 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на общински терени, за монтиране на преместваеми обекти с търговска цел върху определените от гл.архитект петна, свободни в момента в гр.Драгоман.

а. Имот, находящ се на гаровия площад, съгласно одобрена схема от гл. архитект за поставяне на преместваем обект(до 25 кв.м), петно №4, с начална тръжна цена:

- с продажба на алкохол -    8,70 лв./кв.м с ДДС

- без продажба на алкохол -             7,60 лв/кв.м с ДДС

б .Имот, находящ се на гаровия площад, съгласно одобрена схема от гл. архитект за поставяне на преместваем обект(до 25 кв.м), петно №5, с начална тръжна цена:

- с продажба на алкохол -    8,70 лв./кв.м с ДДС

- без продажба на алкохол -             7,60 лв/кв.м с ДДС

в. Имот находящ се в ЦГЧ, съгласно одобрена схема от гл.архитект за поставяне на преместваем обект, петно №16. Имотът се дава под наем заедно с преместваем обект (8 кв.м., с начална тръжна цена:

- с продажба на алкохол -    12,50 лв./кв.м с ДДС

- без продажба на алкохол -             11,20 лв./кв.м с ДДС

2. Търгът ще се проведе от 10:00часа на 11.05.2009 г. в заседателната зала на общината.

3. Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в Деловодството на общината до 16:00 ч на 08.05.2009 г. срещу такса от 30 лв. с ДДС по сметка в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG62UNCR96608497660314.

4. Депозитът за участие в търга е 20 лв., който се внася в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG80UNCR96603365001020

Начин на плащане на цената - в български лева по банкова сметка на община Драгоман в UniCreditBulbank - офис Драгоман.

Извлечение от настояща заповед да се публикува в един ежедневник интернет страница на общината, да се окачи на таблото за съобщения в административната сграда на Общината и в гр.Драгоман.

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

Кмет на община Драгоман
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:45

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Зах. Стоянов"№26 ( ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите 07172/21-03

З А П О В Е Д

№ РД - 15 - 79

гр. Драгоман 09.04.2009 год.

Във връзка с  писмо изх. № 25 - 00 - 03 / 17.03.2009 г. на  Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Софийска област, относно развитието на епидемии от Ку - треска в Софийска област при, която  основен източник на инфекция за човека са домашните животни  . Активирането на инфекцията се наблюдава през зимно - пролетния сезон. Във връзка с горе изложеното  е необходимо до бъдат предприети следните мерки :

 

З А Б Р А Н Я В А М :

1.Паша на домашните животни в рамките на града.

2.Продажбата на мляко и млечни продукти на нерегламентирани места.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.      Маршрут за движение на дребния рогат добитък :

-          Ул." Петър Берон",  ул." Ивайло",  ул." Хр. Ботев" по черния път към местността „Космина".

-          Ул."Оборище" , ул. „Любен Каравелов", ул."Христо Ботев" по черния път към местността „Космина".

2.      Унищожаване на плацентите и абортираните плодове чрез изгаряне.

Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на собствениците на животни за сведение и изпълнение

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:44

Министерство на здравеопазването - Регионална дирекция за опазване и  контрол на общественото здраве - София област

На вниманието на гражданите!

МИВИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ИНСПИКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ

НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ДО

ККМЕТА

НА ОБЩИНАТА

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ, 

През последните години в Софийска област  се развиха 2 епидемии от Ку – треска : в Етрополска община /м.ІІІ – VІ.2002 г./ със 125 заболели.

Епидемиологичните,  клиничните  и серологични параметри  са твърде сходни при двете епидемии – боледуват предимно възрастни лица / над 20 годишна възраст/; не беше устанавена пряка зависимост  между професионалната ангажираност и честотата на възникване на заболяване; по често боледуват мъжете; серологично диагнозата беше потвърдена при над 40% от случаите.

Основен източник  на инфекция за човека са домашните животни / главно овце и кози/, които боледуват безсимптонно. Причинителят се настанява трайно в пикочо -  половата система на инфектираните животни. Отделя се най- масово по време на раждания и особено при аборти с изхвърлените плодове, плодни обвивки и течности, както и с млякото. Активирането на инфекцията се наблюдава през зимно – пролетния сезон, съвпадащ с агнилната кампания при овцете и козите.

Човек се заразява най – често по инхалаторен път. При сухо и ветровито време заразни аерозоли могат да бъдат отнесени на километри разстояние. Не са изключени и други пътища на разпространение – алиментарен, контактен и по – рядко трансмисивен / при ухапване от кърлежи /.

Заболяванията протичат  с картина на атипична пневмония, като най – чести симптоми са остро начало, повишаване на телесната температура до 39 – 40 С, изразено втрисане, отпадналост, болки в мускулите и ставите.При рентгенологично изследване се установяват данни за засягане на белия дроб.

Регистрираните епидемични взривове през последните години определят това заболяване като проблемно за Софийска област.

Най – често се появяват случаи на Ку – треска през м. април и май, което налага отново да напомним за опастността от нея.

Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъдат предприети следните мероприятия :

 1. Информиране на населението за необходимостта от използване на лични предпазни средства при обслужване на животните / престилки, маски, ръкавици, ботуши /, както и спазване стриктна хигиена при обгрижването им в личните стопанства.
 2. Унищожаване на плацентите и абортираните плодове чрез изгаряне.
 3. Определяне и хигиенизиране на пътищата за движение на животните в града и местата на събирането им.
 4. Забрана на пашата в рамките на града.
 5. Изпълнение на програмата за борба с безстопонствени кучета и регистрация на домашните.
 6. Провеждане на канална дератизация в населените места.
 7. Забрана продажбата на мляко и млечни продукти на нерегламентирани места.
 8. Редовно окосяване на тревните площи в парковете, детските заведения, училищата, болниците и др. както и своевременно извозване на оксената трева.
 9. Провеждане периодични обработки на тревните площи в населените места с подходящ инсектицид , като се спазват всички изисквания.

10.  Ангажиране на регионалните средства за масово осведомяване за повишаване здравната информираност на населението с материали, предоставени от РИОКОЗ – чрез предавания по кабелната телевизия и местни радиовъзли; статии в местните вестници и пр.

11.  Контрол по изпълнението на взети решения за организиране на профилактичните мерки по отношение на Ку – треската.

12.  Създаване необходимата организация за своевременно информиране и координиране на съвместните действия / общински ръководства, РВМЦ, РИОКОЗ, МБАЛ и пр./.

Допълнителна информация при организиране и провеждане на профилактичните мерки срещу болестта Ку – треска, може да получите от:

РИОКОЗ – Софийска област на тел. 02/9809610 – Д-р Борисова

Д-р Чаков

РВМС – София област на тел. 072160192 – Д-р Йорданов

 

 

 

 

С уважение,

Д-р ГАЛИН КАМЕНОВ

Директор на РИОКОЗ – Софийска област

 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:43

Заповед на основание чл. 44, ал.2, от ЗМСМА и чл. 6, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи,

 

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Зах. Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail:  obshtina_dragoman@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 15 – 74

гр.Драгоман  02.04.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.6,ал.2 от Закона за опазване  на земеделските земи,

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

1.  ЗАБРАНЯВАМ паленето под какъвто и да е предлог на стърнища и слама,суха трева по слоговете,крайпътните  ивици и други площи и изгарянето на растителните  остатъци.

2.  Кметовете на с.Габер и с.Калотина и кметските наместници на населените места на общината своевременно да разгласяват и разясняват изискванията на Закона за опазване на земеделските земи,Наредба № І-153 на МВР и Министерство на земеделието  и горите сред населението, както и да повишат готовността му за предотвратяване и участие при гасене на пожари.

Срок:  30.04.2009 година

Отг.: Кметовете и кметските наместници

3. Да се  актуализират  списъците  на  групите за гасене  на пожари в житните посеви  и горските масиви, като  същите се доокомплектоват с необходимите подръчни средства и се извърши  проверка на наличните противопожарни уреди и съоръжения.

 

Срок: 30.04.2009 година

Отг.:  Кметовете и  кметските наместници

4. Да се организира и проведе среща с кметовете и кметските наместници на населените  места,председателя на земеделската кооперация в с. Голямо Малово и по-големите  зърнопроизводители от общината за уточняване  на мерките,осигуряващи пожарната и аварийна безопасност преди и по време на прибиране на реколтата от зърнено-житни  култури.

 

Срок: 30.06.2009 година

Отг.: Людмил  Войнов

5. Кметовете и кметските  наместници на населените места да изготвят план за действие при пожар или  авария с наличните сили и средства на населеното място, съгласувано с РСПАБ- Сливница.

 

Срок: 30.06.2009 година

6. Да се поставят  указателни  и забранителни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрелост до пълно  освобождаване на земите  от слама – „ПАЗИ  ОТ  ПОЖАР”,

”НЕ ПАЛИ  ОГЪН”.

Срок: 30.04.2009 година

Отг.:Кметовете и кметските наместници и

земеделските производители

7. Да се осигурят подстъпи и пътища до естествените и изкуствените водоизточници,тяхното запълване и поддържане в изправност.

 

Срок: 30.04.2009 година

Отг.: Кметовете на Габер,Калотина и Г.Малово

и  кметските  наместници

8.  Да се изготви схема с разположението на житните масиви  по кметства и  с нанесени пътища за придвижване на противопожарната техника и разположението на водоизточниците.

 

Срок: 30.07.2009 година

Отг.: Кметовете на Габер,Калотина и Г.Малово

кметските наместници и Л. Войнов за

гр.Драгоман

9. Кметовете на кметства и кметските наместници да  осъществяват  стриктен контрол по спазване забраната за изгаряне на стърнищата,сламата и сухата трева по слоговете,крайпътните  ивици и други площи,съгласно чл.6 от Закона за опразване на земеделските земи и Таредбата за изменение на Наредба І-153/Д.В. бр.44 от 30.05.2000 година.

 

Срок: Постоянен

10. Кметовете на кметства и кметските наместници на населените места да запознаят населението и земеделските производители с настоящата  заповед срещу  подпис,като  особено внимание се  обърне на собствениците на земеделски земи и дворни места,граничещи с горския фонд. Копие от списъците  с подписите  де се представи в Общинска  администрация.

Срок:  30.04.2009 година

11. Да се  окаже  съдействие на Контролно-техническата инспекция съгласно Закона за регистрация на земеделска  и горска техника /Д.В. бр.79/1998 година/ и органите на ПАБ за извършване на проверки на  техническото и противопожарно състояние на техниката ,участваща в  жътвата,складовете за зърно и фуражни площадки и провеждането на инструктажи при спазване на Наредба  №  І-153 за опазване на  земеделските  обекти, зърнените  храни  и фуражи  от пожари.

Отг.:Кметовете на кметства, кметските

наместници  и Людмил Войнов

12. Да  се набележат  и реализират съгласувано с държавно лесничейство необходимите противопожарни мерки за недопускане на пожари в граничните зони на земеделския и горския фонд.

Срок: 30.04.2009 година

Отг.:  Кметовете на кметства и км.наместници

 

Препис от настоящата  заповед да се постави на видни  места в населените  места и да се доведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

СОНЯ  ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА  ДРАГОМАН

 
Да подкрепим!
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:42

Уважаеми съграждани,

Обръщаме се към Вас отново, относно номинацията на „Белоградчишките скали" за едно от новите седем природни чудеса на света. В момента те са на второ място в своята категория.

Целта е да продължим в следващия етап на класацията и да популяризираме уникалните „Белоградчишки скали", които са без аналог в света.

Призоваваме цялото население  да подкрепят номинацията чрез своя глас. Нашият природен феномен има историческият шанс да се превърне в едно от тези седем чудеса на природата.

Подкрепете тази кампания за красивите и неповторими „Белоградчишки скали" на сайта WWW.new7wonders.com.

Всеки  дал своя глас за „Белоградчишките скали"  гласува за България!
 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:42

Община  Драгоман  търси  да  назначи     МЕДИЦИНСКА   СЕСТРА  в  СОУ   "Христо  Ботев"  -  гр.  Драгоман .  Изисквания  за  заемане  на  длъжността:

 1. Образователна степен : -  бакалавър   или    средно  специално;
 2. Професионален опит:  - над пет  години  професионален опит,  като   задължително   да  познава:

?  Основните  правила  и  изисквания  при  провеждане  на  различни  прегледи,  манипулации,  изследвания  и  др

?  Правилата  за  работата  на  медицинската   сестра   в  учебните  заведения.

?  Технологията  на  провеждане  на  обслужването  на  децата.

?  Отчетната  документация,  свързана  с  дейността.

?  Действащата  нормативна  уредба,  касаеща  дейността ,  инструкциите  на  РИОКОЗ.

3. Медицински  изисквания:  физически  и  психически  здрав.

 

Необходими  документи:

 1. Заявление     -   свободен  текст
 2. Копие  на  документ   за  придобита  професионално-квалификационна  степен
 3. Актуално  CV.

 

Документи   се  приемат  в  деловодството  на  общината  всеки  работен  ден  до  30.04.2009 г.

 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:41

Община Драгоман обявява  конкурс за длъжността Младши експерт                       " Информационно обслужване и технологий" в дирекция "Специализирана администрация" - община Драгоман

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Зах. Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ЗАПОВЕД

№  РД-15-55

Гр.Драгоман  23.03.2009 г

 

На  основание чл. 9а, § 12  и  чл. 10а, чл.   от  Закона  за  държавния  служител  и  чл.  13   и  чл.  14  от  Наредбата  за провеждане  на  конкурсите  за  държавни  служители

ОБЯВЯВАМ   КОНКУРС

За  длъжността  МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ  “Информационно  обслужване  и  технологии “     в  дирекция  “Специализирана  администрация”  -  община  Драгоман

 • Кратко  описание  на  длъжността:

1.Да инсталира и преинсталира операционни системи, да може да се ориентира при различни проблемни ситуации при работа с тях. Да познава многобройните настройки във връзка с изисквания на различни програмни продукти, които биха се експлоатирали в средата на операционната система. 2.Да знае офис - пакет ( различни версии). Да знае изискванията на пакета при прилагане за различни приложения. С възможности за инсталация и преинсталация на офис- пакет. 3.Да познава Интернет Екплорер или друг Интернет браузер. Възможност за настройка, начин на използуване. 4.Да знае начини за Актуализация на описаните досега компоненти на компютърната система. Принципи на работа на Windows/Linux базираните продукти 9 работещи в графична среда продукти). 5.Да владее поне един антивирусен пакет с възможности за инсталация, актуализация на версиите. Да знае принципите на работа с антивирусни пакети. 6.Да познава архитектурата и начина на работа на компютърната система като хардуер , компоненти, възможност за диагностика.

 • Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
 1. образователно-квалификационна степен, необходима за заемане на длъжността- бакалавър;
 2. Предпочитана  специалност – информатика.
 3. Минимален  ранг  за  заемане  на  длъжността – V младши
 4. Длъжността е определена за хора с увреждания съгласно чл. 9а и § 12 от Закона за държавния служител.

 

 • Допълнителни  умения   и  квалификация,  носещи  предимство  на  кандидатите:

Владеене  на  английски  език

 • Минимална  основна  месечна  заплата, определена  за  длъжността  335.00 лв.

 • Начин  на  провеждане  на  конкурса :
 1. Интервю.
 2. Писмена разработка  на тема:  “Моята  визия  за  е-община – методи и средства за реализирането”

 

 • Необходими  документи  за  кандидатстване:
 • Контакти: Кандидатите  подават  лично  или    чрез   пълномощник   документите  за  участие  в  конкурса. 
  1. Заявление  по  образецПриложение  № 2   към  чл. 17, ал.1  от  Наредбата  за   провеждане  на  конкурсите  за  държавни  служители;
  2. Декларация  от  кандидата, че  е  пълнолетен  български  гражданин, не  е  поставен  под  запрещение,  не  е  осъждан   за  умишлено  престъпление  от  общ  характер  на  лишаване  от  свобода  и  не  е  лишен  по  съответен  ред  от  правото  да  заема   определена  длъжност;
  3. Копие  от  документи  за  придобита  образователно-квалификационна  степен  -  бакалавър;
  4. Медицински  документ  от  ТЕЛК – доказващ  увреждането на кандидата;
  5. Копие  от  документи,  удостоверяващи   продължителността  на  професионалния  опит   или  придобития  ранг  по  Закона  за  държавния  служител;
  6. Други:   получени    сертификати; други.

 

 • Място  и  срок  за  подаване  на  документи:

- адрес:  Драгоман  2210,   ул.  “Захари  Стоянов” № 26

- деловодство, ІІ  етаж

- 07172/ 21-03; 23-65

- Краен  срок  за  подаване  на  документи -  06.04.2009 г.

 

 • Общодостъпно  място, на   което  ще  се  обявяват  списъците  или  други  съобщения  във  връзка  с  конкурса -  І   етаж  на  сградата  на  общината, таблото  срещу  входа.
 • Длъжностната  характеристика  за  конкурсната  длъжност   се   предоставя  на  кандидатите  при  подаване  на  документите.

 

 

 

 

 

СОНЯ ДОНЧЕВА            (п)

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
От 04.03.2009 г. започна заплащането на данъците
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:40
Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се заплащат от 04 март 2009 г. При внасянето на целия размер на задължението в срок до 30 април 2009г. се ползва 5% отстъпка. 
Първата вноска за данък върху превозните средства се издължава  в срок до 31 март 2009г. При заплащане на целия размер на задължението за данък върху превозните средства в първият срок се прави отстъпка от 5 на сто.
 
Да подкрепим!
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:39

Уважаеми съграждани,

Обръщаме се към Вас относно номинацията на „Белоградчишките скали" за едно от новите седем природни чудеса на света. Те участват заедно с още 260 природни феномена от 222 страни в своеобразна класация. Гласуването за определяне на първите 77 класирали се страни ще продължи до 7 юли тази година. Нашият природен феномен има историческият шанс да се превърне в едно от тези седем чудеса на природата.

За да успеем трябва да разгърнем широка и масирана кампания.

Подкрепете тази кампания за красивите и неповторими „Белоградчишки скали" на сайта WWW.new7wonders.com.

Всеки който даде своя глас за „Белоградчишките скали" означава, че гласува за България!

Община Драгоман
 
Конкурс за социална услуга "Защитено жилище"
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:38

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т 2210 Драгоман, ул.”Зах. Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail:  obshtina_dragoman@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД – 15 – 26

гр.Драгоман,09.02.2009г.

На основание чл.38 във връзка с чл. 37, ал.1 от ППЗСП,

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

за възлагане предоставянето на следната социална услуга: „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ за възрастни хора с физически увреждания в село Калотина”

1. Условия за участие:
1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лицa, включително ЮЛНЦ.
1.2. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство
1.3. Кандидатите по т.1.1 и 1.2 трябва да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Опит в предоставяне на социални услуги  на територията на общината. 2.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.
2.3. Наличие на организационен капацитет.
2.4. Наличие на определен финансов ресурс.
2.5. Информация за професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата – документи, удостоверяващи образованието и квалификацията;
Всички документи трябва да бъдат в оригинал или копие, заверено с подпис и печат от кандидата.
3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги         3.1.
„Защитеното жилище” е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, съгласно Решение на МС №743 от 2003г. Предоставяните услуги в „Защитеното жилище” трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП.                                                                                                  4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
4.1. Финансирането се осъществява чрез Държавния бюджет. Министерството на финансите осигурява финансовите средства на общината в съответствие с утвърдените стандарти.                                                                                                      5. Документи за участие.
5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП .
5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.
5.3. Удостоверение за актуално състояние (с шест месечен срок на валидност).
5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.
5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
5.6. Удостоверение за данъчна регистрация.
5.7. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години.
5.8. Удостоверения от съответните компетентни органи наличие/липса на задължения пред НАП;


5.9. Представяне на кандидатстващата организация – цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години.
6. Краен срок и мястото за подаване на документи:
Кандидатите представят документи по настоящия конкурс до 17.00 ч. на    27.03.2009г.в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и две копия. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството на община Драгоман на адрес: гр.Драгоман, п. к. 2210, ул. «Захари Стоянов» №26.Върху плика кандидатът посочва: «Конкурс за предоставяне на социална услуга « Защитено жилище» с.Калотина, община Драгоман» ,свой адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.
7. Време и начин за провеждане на конкурса.
От 30.03.2009 г. до 03.04.2009 г., Комисия назначена със заповед на кмета на Общината разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира техническите и финансови предложения, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат. В три дневен срок Кметът със заповед определя спечелилия кандидат. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в седемдневен срок от издаване на заповедта. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. Кметът на Общината сключва договор с класирания на първо място кандидат, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга.

Подробна информация  за конкурса може да бъде получена в общинска администрация – Драгоман от 8.00 до 17.00 часа на тел. 07172/23 30.

 

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Обявление за отчуждаване на имот
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:38

Община Драгоман

Обявление

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост и влязъл в сила  ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-15-53/13.04.2003г. на кмета на община Драгоман, с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин(чл.21,ал1от ЗОС), община Драгоман открива процедура по отчуждаване на част от пл.№ 1071 по плана на гр.Драгоман-разширение, предвидена за улица с о.к.150-151-152.

Собственик на имота - наследниците на Стоимен Георгиев Аначков и Младенка Георгиева Андонова, съгласно нотариален акт № 147,томІ,дело253/1979г.

Стойност на обезщетението 5104 лева

Засегната площ 638 кв.м

В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да предоставят легитимни документи за собственост в служба "Общинска собственост" община Драгоман в противен случай сумата за парично обезщетение ще бъде преведена по сметка на общината , съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.

 

Соня Дончева

Кмет на община Драгоман

 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:37

На основание чл.11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, и във връзка с чл.17, ал.1 и 2,  и чл. 45, ал.1и2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Кметът на община Драгоман

Представя:

Отчет за изпълнението на бюджета на община Драгоман за 2008 год. и

Проект на бюджета на община Драгоман за 2009 год.

на 12 февруари 2009 год. от 10.00 часа  в Заседателната зала на община Драгоман

за публично обсъждане пред жителите на общината

За да могат предварително гражданите на общината да се запознаят с проекто - бюджет 2009 г. общинска администрация ще предостави  копие  в Заседателната зала, както ще бъде качен  и в  сайта на община Драгоман       (http://www.obshtinadragoman.com).

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:36

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Зах. Стоянов"№26 ( ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите 07172/21-03

 

З А П О В Е Д

№ РД- 15-21 / 04.02.2009 г.

 

На основание чл.11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, и във връзка с чл.17, ал.1 и 2,  и чл. 45, ал.1и2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.      На 12 февруари 2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Драгоман ще се проведе заключително публично обсъждане на:

-           Отчет за изпълнението на бюджета на община Драгоман за 2008 год.

-           Проект на бюджета на община Драгоман за 2009 год.

2.      Чрез обяви в кабелна телевизия, сайт на общината и на таблото за информация във фоайето на Общината, най - малко 7 дни предварително, да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.

3.      За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане да се състави протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта за общински бюджет, при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

 

Настоящата заповед да се връчи на касаещите го длъжностни лица от Общинска администрация за сведение и изпълнение и се публикува за информация на всички заинтересовани лица.

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:35

На вниманието на собственици на кучета на територията на община Драгоман

На основание чл. 30, чл.31 и чл.32 от Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Драгоман, собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират и пререгистрират в срок до 31.03.2009 год. Заплаща се годишна такса в община Драгоман в размер на 12.00 лв. или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато е придобито след 31.03.2009 год.

Съгласно чл.175, ал.2 от ЗВМД от такса се освобождават собствениците на кучета:

-Кучета на инвалиди;

- Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

-Кучета използвани за опити;

-Кучета използвани от БЧК;

- Кастрирани кучета;

-Ловни кучета;

Собствениците на кучета получават регистрационен картон след предаване документ за платена такса и вписване в общинския регистър за домашни кучета в стая № 15, в сградата на общината.

Собствениците на кучета са длъжни да се запознават с действащата нормативна  уредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Драгоман.

 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:35

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н - С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

2210 Драгоман, ул."Зах. Стоянов"№26 ( ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите 07172/21-03

 

ЗАПОВЕД

№ РД - 15-13./16.01.2009г.. гр.Драгоман

На основани, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14,ал.7,ал.8 от ЗОС,  чл.15 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №212 по Протокол №18 от 18.12.2008 г. на  Общински съвет - Драгоман

 

НАРЕЖДАМ:

І.Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година с възможност да се продължи наем за още една година, считано от дата на сключване на договора, следните обекти, представляващи площи - части от недвижими имоти - публична общинска собственост:

1.1. части от 1 (един) кв.м площ, предназначена за монтаж на 1 бр. автомат за  топли напитки във фоайето на  административна сграда на община Драгоман, с адрес: гр.Драгоман, ул."Захари Стоянов" № 26.

1.2. части от 1 (един) кв.м площ, предназначена за монтаж на 1 (един) бр. автомат за топли напитки в СОУ "Христо Ботев" с адрес: гр.Драгоман, ул."Кирил и Методий" №12.

1.3. части от 1 (един)  кв.м площ, предназначена за монтаж на 1 (един) бр. автомат за топли напитки в сградата на поликлиника с адрес: гр.Драгоман , ул."Христо Ботев"№19.

Мястото на поставяне на автоматите в трите сгради ще се определи от Възложителя.

Едно лице може да участва в търга за всички или за част от обектите, за които търгът се провежда.

2. Първоначална месечна наемна цена за всеки 1(един) кв.м отдавана под наем площ е 80 лв.(осемдесет лева). В месечната наемна цена, която ще се достигне при провеждане на търга, не е включен данък добавена стойност (ДДС).

Разходите за ток, вода, отопление и др. консумативи включени в месечна наемна цена.

3. Търгът ще се проведе на 23.02.2009г. от 10:00 ч. в административна сграда на община Драгоман, ул."Захари Стоянов" № 26, като участниците в търга или техни представители, упълномощени с нотариално заверени изрични пълномощни, могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения  от комисията.

4. Утвърждавам тръжна документация, включваща заповед за провеждане на търг с тайно наддаване-извлечение; условия за наемане; образец на заявление за участие, образец ценово предложение, образец на декларация за неоттеглимост на офертата до приключване на търга, проект на договор.

4.1. Получаване на тръжна документация и подаване на заявления за участие се извършва в сграда на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  16:30часа на 20.02.2009г.

В същия срок може да се извършва оглед на отдаваните под наем обекти.

4.2. Цената на тръжна документация е 20 (двадесет) лв. с включен в тази цена ДДС, които не се възстановяват на участниците в търга. Сумата следва да бъде внесена в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG62UNCR96608497660314 до 16:00 ч на последен работен ден  предхождащ търга.

4.3.Определям размер на депозита за участие в търга от 100.00 (сто) лв., внесени в UniCreditBulbank-офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG80UNCR96603365001020. Депозитът за участие се заплаща в посочения размер, независимо от броя обектите за които се участва.в търга.

4.4.Депозитът на участник, който не е спечелил търга за нито един от обектите, за които участва, се връща в седемдневен срок след приключване на търга.

5. Определям състав на комисията по провеждане на търга:

6.Комисията да проведе търга по реда на Наредба № 8 на община Драгоман за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (най-малко 2 заявления за всеки от обектите поотделно).

Ако на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен, на основание чл. 56, ал. 3 от Наредба № 8 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Драгоман и кмета  насрочва повторен търг на 09.03.2009год. при същите условия.

7. Комисията да приключи работата си с изготвяне на протокол за разглеждане, оценяване и класиране  на ценовите предложения.

Извлечението на тази заповед, без състава на комисията да се постави на видно място в общината, училището и поликлиниката и оформено като обява да се публикува в един национален ежедневник и на интернет страницата на общината.

Контролът за изпълнението на тази заповед възлагам  на зам.кмета И.Иванова

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:34

На 12 януари 2009 год. от 10:00 часа в сградата на Община Драгоман ще се състои среща с местни заинтересовани граждани и институции с Euronatur - неправителствена благотворителна организация, която се застъпва за опазването на природното богатство в Европа.

На срещата ще бъдат разгледани следните въпроси:

1. Кратко представяне на участниците;

2. Кратко представяне на организациите Еuronatur/Германия/, Българска фондация "Биоразнообразие", СДП "Балкани" /България/

3. Състояние на Драгоманското блато: Какво е постигнато чрез работа с местните хора, международно значение, минали проекти;

4.Как опазването на природата може да подпомогне развитието на местните общности - опита от проекти на Euronatur и партньори;

5.Представяне на идеи за последващи природозащитни проекти;

6.Представяне на проекти и предложение за развитие на местните общности и общината / експерт от община Драгоман/;

7. Обсъждане на съвместни дейности;
 
Конкурс на тема "Аз живея в Драгоман"
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:34

ОБЩИНА ДРАГОМАН

ОБЯВЯВА

Конкурс за най - добро есе, разказ, стихотворение  на тема "Аз живея в Драгоман" по повод 40 години от обявяването на Драгоман за град.

Материалите можете да предадете в община Драгоман,  отдел " Култура и социални дейности".

Победителите ще бъдат обявени на 29 август 2009 год.
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:33

ЗАПОВЕД

№ РД – 15 – 283

гр.Драгоман,12.12.2008г.

На основание чл.38 във връзка с чл. 37, ал.1 от ППЗСП,

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

за възлагане предоставянето на следната социална услуга: «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” в ОБЩИНА ДРАГОМАН

1. Условия за участие:
1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лицa, включително ЮЛНЦ.
1.2. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство
1.3. Кандидатите по т.1.1 и 1.2 трябва да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Опит в предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда  на територията на общината. 2.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.
2.3. Наличие на организационен капацитет.
2.4. Наличие на определен финансов ресурс.
2.5. Информация за професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата – документи, удостоверяващи образованието и квалификацията;
Всички документи трябва да бъдат в оригинал или копие, заверено с подпис и печат от кандидата.
3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги         3.1.
"Домашен помощник" е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. 4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
4.1. Финансирането се осъществява чрез Държавния бюджет, в съответствие с утвърдена национална програма за предоставянето на социална услуга «Домашен помощник».
5. Документи за участие.
5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП .
5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.
5.3. Удостоверение за актуално състояние (с шест месечен срок на валидност).
5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.
5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
5.6. Удостоверение за данъчна регистрация.
5.7. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години.
5.8. Удостоверения от съответните компетентни органи наличие/липса на задължения пред НАП;
5.9. Представяне на кандидатстващата организация – цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години.
6. Краен срок и мястото за подаване на документи:
Кандидатите представят документи по настоящия конкурс до 17.00 ч. на    26.01.2009 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и две копия. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството на община Драгоман на адрес: гр.Драгоман, п. к. 2210, ул. «Захари Стоянов» №26.Върху плика кандидатът посочва: «Конкурса за предоставяне на социална услуга «Домашен помощник» – община Драгоман» ,свой адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.
7. Време и начин за провеждане на конкурса.
От 27.01.2009 г. до31.01.2009 г., Комисия назначена със заповед на кмета на Общината разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Техническите и Финансови предложения, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат. В три дневен срок Кметът със заповед определя спечелилия кандидат. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в седемдневен срок от издаване на заповедта. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. Кметът на Общината сключва договор с класирания на първо място кандидат, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга

Допълнителна информация може да бъде получена в общинска администрация – Драгоман от 8.00 до 17.00 часа на тел. 07172/23 30.

 

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 

 
БЧК - помощи
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:32

Започва третия транш по програмата  от фонд „Земеделие" БЧК за разпределение на храни от интирвенционни запаси на ЕС на уязвими граждани, съгласно Наредба №18 „За условия за разпределение на храни от интирвенционните запаси за социално слаби лица.

Раздаването ще стане на 7.11.2008 год. след обяд и на 10 и 11.10.2008 год от 9.00 до 16.00часа.

Гражданите включени в списъците за помощи, непотърсили ги в датите обявени от предишните два транша,  ще имат възможност да ги получат сега.

 

 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:31

З А П О В Е Д

№ РД - 15 - 243

гр.Драгоман, 30.10.2008 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.14, ал.5 от Наредба №3 на Общински съвет - Драгоман за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Драгоман

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.     Населените места, в които през 2009 година ще се извършва сметосъбиране и сметоизвозване:

-всички жилищни и вилни имоти,собственост на граждани; жилищни, административни, производствени и търговски сгради, собственост на фирми, находящи се в регулационния план на гр.Драгоман, с.Габер, с.Калотина (с изключение на махалите „Дуя", „Балкан", „Дивина махала", „Раскръсте", „Негован дол", „Милбрад", „Слепиок", „Коталево", „Голочел", „Търнарева махала", „Бежанци", КПП), с. Големо Малово, с.Беренде извор, с.Василовци, с.Владиславци, с.Круша, с.Мало Малово, с.Несла, с.Раяновци, с.Цацаровци, с.Цръклевци, с.Чорул, с.Ялботина.

2. В останалите населени места на общината, в които няма да се извършва                     сметосъбиране и сметоизвозване, да се събират такси, съгласно чл.63, ал.1 от ЗМДТ.

3. Честота на сметоизвозване - ежеседмично.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението и всички заинтересовани страни за сведение, а на съответните служители и за изпълнение.

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:30

ЗАПОВЕД

№ РД- 15-241/29.09.2008 г. гр. Драгоман

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35 от ЗОС, чл.чл. 41, 50 и чл.54 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №89 по Протокол№ 7 от 17.08.2007 г. на Общински съвет - Драгоман и решение № 358/26.06.2008год. на Административен съд София област - четвърти състав

НАРЕЖДАМ:

І.Откривам  процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба  на УПИІІ -"Ресторант и клуб" от кв.12 по плана на с.Чеканец, община Драгоман с площ от 1222.00 ( хиляда двеста двадесет и два ) кв.м  на 08.12.2008 год от 10:00 ч. в заседателната зала на община Драгоман

1. Определям начална тръжна цена в размер на 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лв.

2. Утвърждавам тръжната документация, която се получава в стая №12 на общината срещу внесени 20 лв. с ДДС в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG62UNCR 96608497660314 до 16:00 ч на последен работен ден  предхождащ търга.

3. Размер на депозита 10% от начална тръжна цена  или 250 (двеста и петдесет) лв., внесен в UniCreditBulbank-офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG80UNCR 96603365001020

4. Начин на плащане на цената - в български лева по банкова сметка на община Драгоман в UniCreditBulbank - офис Драгоман.

5. Заявление за участиe в търга се подава в Деловодството на Общината в запечатан непрозрачен плик, заедно с данни за участника най-късно до 16.30 часа на 05.12.2008 г. Пликовете със заявленията за участие ще се отворят от тръжната комисия на 08.12.2008г. от 10:00 в заседателната зала на общината.

6. Депозитът на спечелилия търга участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

7. Депозитът на неспечелилия търга участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

ІІ. Назначавам комисия за провеждане на търга

Заповедта следва да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение. Да се разлепи на информационното табло на община Драгоман и да се обяви на интернет страницата на Общината.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ив. Иванова - заместник кмет  на Община Драгоман

Соня Дончева

Кмет на община Драгоман
 
Заповед
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:29

ЗАПОВЕД

№ РД- 15-241/29.09.2008 г. гр. Драгоман

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35 от ЗОС, чл.чл. 41, 50 и чл.54 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №144 по Протокол 02.09.2008 г. на Общински съвет - Драгоман

НАРЕЖДАМ:

І.Откривам повторна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба  на УПИ VІІІ -"Клуб" от кв.7 по плана на с.Раяновци, община Драгоман с площ от 2 900 (две хиляди и деветстотин) кв.м  заедно с изградената в него едноетажна  сграда с площ от 150 (сто и петдесет) кв.м на 17.11.2008 год от 10:00 ч. в заседателната зала на община Драгоман

1. Определям начална тръжна цена в размер на 29 000.00 (двадесет и девет хиляди) лв.

2. Утвърждавам тръжната документация, която се получава в стая №12 на общината срещу внесени 20 лв. с ДДС в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG62UNCR 96608497660314 до 16:00 ч на последен работен ден  предхождащ търга.

3. Размер на депозита 2% от начална тръжна цена  или 580 (петстотин и осемдесет) лв., внесен в UniCreditBulbank-офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG80UNCR 96603365001020

4. Начин на плащане на цената - в български лева по банкова сметка на община Драгоман в UniCreditBulbank - офис Драгоман.

5. Заявление за участиe в търга се подава в Деловодството на Общината в запечатан непрозрачен плик, заедно с данни за участника най-късно до 16.30 часа на 14.11.2008 г. Пликовете със заявленията за участие ще се отворят от тръжната комисия на 17.11.2008г. от 10:00 в заседателната зала на общината.

6. Депозитът на спечелилия търга участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

7. Депозитът на неспечелилия търга участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

ІІ. Назначавам комисия за провеждане на търга

 

Заповедта следва да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение, да се разлепи на информационното табло на община Драгоман и да се обяви на интернет страницата на Общината.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж.Рангел Киров - Главен инженер на Община Драгоман

Соня Дончева

Кмет на община Драгоман
 
Улично осветление
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:29

Поддръжката на уличното осветление в община Драгоман е възложено на фирма "Елпроект Д" ООД - гр. Сливница.

Лице за контакти: г-н Донев

тел. за връзка:

0897 877 345

0727 / 421 - 46
 
Обява
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:27

6ans_za_balgarskoto_selo

Шанс за българското село, шанс за българския агробизнес

На 13.10.2008 год. от 11.00 ч до 20.00 ч. в заседателната зала на община Драгоман, гражданите могат да получат информация, съдействие и експертна помощ по програмата за "Развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 год.".

Подкрепа за фермерите и собствениците на гори за хранително преработвателните предприятия за българските селски общини.
 
Заповед за провеждане на търг
Четвъртък, 15 Юли 2010 09:25

ЗАПОВЕД

№ РД- 15-202/24.09.2008 г. гр. Драгоман

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал.7от ЗОС, чл.15 ал.1, чл.чл. 41, 50 и чл.54 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №144 по Протокол 02.09.2008 г. на Общински съвет – Драгоман

НАРЕЖДАМ:

І.Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба  на УПИ VІІІ -”Клуб” от кв.7 по плана на с.Раяновци, община Драгоман с площ от 2 900 (две хиляди и деветстотин) кв.м  заедно с изградената в него едноетажна  сграда с площ от 150 (сто и петдесет) кв.м

1. Определям начална тръжна цена в размер на 29 000.00 (двадесет и девет хиляди) лв.

2. Утвърждавам тръжната документация, която се получава в стая №12 на общината срещу внесени 20 лв. с ДДС в UniCreditBulbank- офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG62UNCR 96608497660314 до 16:00 ч на последен работен ден  предхождащ търга.

3. Размер на депозита 2% от начална тръжна цена  или 580 (петстотин и осемдесет) лв., внесен в UniCreditBulbank-офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG80UNCR 96603365001020

4. Начин на плащане на цената - в български лева по банкова сметка на община Драгоман в UniCreditBulbank - офис Драгоман.

5. Заявление за участиe в търга се подава в Деловодството на Общината в запечатан непрозрачен плик, заедно с данни за участника най-късно до 17.00 часа на 24.10.2008 г. Пликовете със заявленията за участие ще се отворят от тръжната комисия на 27.10.2008г. от 11:00 в заседателната зала на общината.

Соня Дончева

Кмет на община Драгоман
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>