Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 81 посетителя в сайта

Времето

Формуляри
Формуляри

Заявление за одобряване на ПУП (за промяна предназначението на земеделска земя за друг вид дейност)

Искане за издаване на констативен акт за премахнати негодни за използване на застрашаващи сигурността строежи

Заявление за попълване /поправка/ на одобрен кадастрален план

Заявление по чл.52 от ЗКИР

Заявление по чл.181 от ЗУТ

Заявление по чл.116, ал.1 от ЗУТ

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16 ал.1 от ПР на ЗУТ (за строежи, изградени до 07.04.1987г.)

Искане за провеждане на процедури по съобщаване и одобряване на ПУП

Заявление за издаване на разрешение за прокопаване на улици и тротоари

Заявление за издаване на разрешение за поставяне

Заявление за за строително разрешение за прозирна ограда

Искане за учредяване на право на преминаване през чужд имот

Заявление за виза за плътна ограда по дворищно - регулационните граници

Заявление за одобрение на ПУП (ЧИ на ПУП)

Заявление за допускане до устройствена процедура за изработване на проект за частно изменение на ПУП

Заявление за допускане до градоустройствена процедура за изработване на проект на ПУП (частно изменение на ПУП)

Заявление за допускане до устройствена процедура за изработване на проект на частично изменение на ПУП

Заявление за одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива ПУП/ПРЗ (за промяна предназначението на земеделска земя) и технически проект по чл.150 от ЗУТ

Заявление за допускане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива ПУП/ПРЗ и технически проект по чл. 150 от ЗУТ

Заявление за изменение на ПУП /подробен устройствен план/

Заявление за одобряване на проект и издаване на акт за узаконяване

Заявление за определяне начин  на застрояване 

Декларация по чл. 149 от ЗУТ

Декларация за ПУП

Декларация по § 16, ал.1 от Преходните разпоредби на ЗУТ

Декларация съсобственик - образец

Декларация граница - образец