Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 344 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Възможност за работа
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 04 Май 2022 15:32

За свободна длъжност: мл. експерт „ТРЗ, ЧР И БЗР“ в Общинска администрация

гр. Драгоман по трудово правоотношение

Области на дейност:

 • Човешки ресурси.
 • Безопасност и здраве при работа.
 • Труд и работна заплата.
 • Програми временна заетост.

 

Преки задължения:

 1. изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси, както и в областта на временната заетост и организира тяхното изпълнение;
 2. разработва длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, както и на лицата назначени по програми и проекти за временна заетост отговаря за тяхната актуализация;
 3. организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и на назначените лица по програми и проекти за временна заетост; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. осигурява техническа и логистична подкрепа, както и методическа помощ при прилагане на нормативната уредба за управлението на човешките ресурси в общинската администрация;
 7. разнася своевременно в трудовите и служебни книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията.
 8. изготвя и съхранява книгата за извънреден труд и регистъра на сключените трудови договори.
 9. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задължението на работниците, води инструктажни книги, подава декларация по чл. 15 ЗБУТ, представлява работодателя пред контролните органи на Инспекция по труда.
 10. разработва и предлага за одобрение щатните и длъжностните разписания на ОА и звената към нея ;
 11. извършва вписвания в ЕИСУЧРДА и ИИСДА.
 12. организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони.
 13. изготвя формулярите за оценка на трудовото изпълнение на служителите в администрацията.
 14. изготвя програма за обществено полезни дейности, следи и отчита изпълнението й ежемесечно .
 15. води регистър на заповедите на кмета.
 16. води отчетността на лицата назначени по програми за временна заетост .
 17. изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.

 

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 27 Септември 2021 07:32

Общинска администрация Драгоман обявява следните свободни работни позиции :

1. Длъжност: Медицинска сестра в Детска ясла „Здравец“

Преки задължения

1. Осигурява медицинско наблюдение, безопасни и здравословни условия за възпитание и отглеждане на децата с оглед опазване на тяхното здраве и създаване оптимални условия за нормалното им физическо и психическо развитие.

2.   Организира филтъра на заведението като присъства всяка сутрин при приемането на децата, информира се за здравословното им състояние, прави оглед на коремната и окосмената част на главата и при съмнения за заразно заболяване незабавно изолира детето и сигнализира на личния лекар.

3. Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на децата.

4. Регистрира здравното и имунизационното състояние на децата в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния (семеен) лекар на детето.

5.   Участва в съставянето на правилния хигиенен режим на детското заведение и в контрола по неговото спазване по отношение на:

 • Отопление и проветряване на помещенията;
 • Ежедневната разходка на децата на открито;
 • Режим на сън, занимания и хранене;
 • Чистота и безопасност в спалното и игрално помещение;
 • Чистота и безопасност в двора;
 • Чистота в отходните места.

6. Извършва системни периодични прегледи за личната хигиена на децата и за откриване на заразни и паразитни заболявания.

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 23 Ноември 2020 09:28

ОТНОСНО: длъжност главен счетоводител в Общинска администрация Драгоман.

 

ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Вид правоотношение: трудово

Преки задължения

1.Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово – счетоводна дейност на общината.

2.Подпомага ръководството на общината при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност.

3.Осъществява вътрешен финансов контрол.

4.Ръководи планирането на финансовата дейност и разработва счетоводната политика на общината.

5.Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.

6.Съставя и подписва годишния финансово – счетоводен отчет.

7.Участва в изготвянето на стратегически документи – стратегии, програми, планове.

8.Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.

9.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки.

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 05 Февруари 2020 15:51
ОТНОСНО: свободна длъжност главен счетоводител в Общинска администрация Драгоман.
 
ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Вид правоотношение: трудово
Преки задължения
 1. 1.Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово – счетоводна дейност на общината.
 2. 2.Подпомага ръководството на общината при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност.
 3. 3.Осъществява вътрешен финансов контрол.
 4. 4.Ръководи планирането на финансовата дейност и разработва счетоводната политика на общината.
 5. 5.Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.
 6. 6.Съставя и подписва годишния финансово – счетоводен отчет.
 7. 7.Участва в изготвянето на стратегически документи – стратегии, програми, планове.
 8. 8.Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
 9. 9.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки.
 10. 10.Участва в подготовката на проекти за привличане на средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми.
 11. 11.Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове.
 12. 12.Изготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
 13. 13.Организира и извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общината, в съответствие с нормативната уредба, утвърдената счетоводна политика и указанията на оторизирани институции.
 14. 14.Организира и изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от Министерството на финансите и Националния статистически институт, касаещи счетоводната информация.
 15. 15.Организира и контролира ведомостите за заплати и платежни документи за данъци и осигуровки върху заплатите, ежемесечното подаване на съответните декларации в Националната агенция за приходите.
 16. 16.Съгласува поименните щатни разписания , трудовите договори и заповедите за назначаване и прекратяване на персонала.
 17. 17.Организира и изготвя справки със счетоводна информация, необходима за одитиращи и контролиращи органи, кредитни агенции, определящи кредитния рейтинг на общината и други оторизирани институции.
 18. 18.Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й, съгласно нормативната уредба.
 19. 19.Изпълнява задължения по проекти финансирани с европейски средства, в които общината е единствен бенефициент, включително и проекти по ОП „РЧР“.
 20. 20.Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.
 21. 21.Организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони.
продължава>
 
Община Драгоман обявява провеждане на подбор по документи за назначаване по трудово правоотношение при 8 часов работен ден на длъжността Главен инженер в Дирекция „Териториално и селищно устройство и общински дейности“ на община Драгоман
Вторник, 07 Януари 2020 10:42
1. Кратко описание на длъжността:
Съставя поименните списъци за ремонт и строителство на общински обекти. Осъществява контрол по изпълнението и отчитането на обектите.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 •      Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Област на висшето образование – Строителство на сгради и съоръжения или строителство и архитектура .
 •     Професионален опит – 3 /три/ години
2.1. Допълнителни  изисквания и квалификации:

 •      Познания в работата на общинска администрация
 •      Компютърни умения
 •      Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно планиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, вкл. ЗМСМА, ЗУТ и др. специализирани законови нормативни актове.
продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 3 от 16