Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 349 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Възможност за работа
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДРАГОМАН ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ :
Петък, 11 Януари 2019 15:52

1.ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Преки задължения

 1. Участва в изготвянето на стратегически документи – стратегии, програми, планове;
 2. Участва в подготовката на проекти за привличане на средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми;
 3. Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;
 4. Разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по своята компетентност;
 5. Участие в комисии и работни групи по ЗУТ;
 6. Изпълнение на инвеститорски и технически контрол при строителството и ремонтни работи на територията на община Драгоман;
 7. Изготвяне на разрешение за разкопаване при изпълнение на подземни комуникации и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки;
 8. Контрол на аварийни разкопавания и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки;
 9. Издаване удостоверения за степен на завършеност;
 10. Издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация;
 11. Регистриране на технически и енергиен паспорт;
 12. Издаване Удостоверения за премахнати сгради;
 13. Участие в ОЕСУТ към Община Драгоман при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти, относно изграждане на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура на Община Драгоман;
 14. Участва и докладва преписки в своята компетентност в работата на общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ /;
 15. Участва в изготвянето на проектобюджетите съобразно обсега на своята отговорност и задачи;
 16. Осъществява организация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки, свързани със строителство и СМР;
 17. Изготвяне на служебни проекти;
 18.  Консултации по прилагане на нормативните документи в своята област;
 19.  Отработване на писма, жалби, сигнали и др.;
 20.  Архивиране на всички отработени документи;
 21. Участва в търгове за отдаване под наем на обекти общинска собственост;
 22. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство на територията на общината;
 23. Съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
 24. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването ;
 25. Участва в изготвянето на технико-икономическо задание и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции
 26. Проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им; извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;
 27. Подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;
 28. Изпълнява и други задачи, възложени директорът на дирекция в рамките на основната цел и областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: бакалавър

Минимален професионален опит: 3 (три) години.

Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис и Интернет

Необходими компетентности

Способност да планира, организира и контролира собствената си работа; способност да работи ефективно, обективно и да бъде непредубеден по отношение на конкретната работа; да избягва потенциални конфликти на интереси; да притежава необходимите знания и умения и да следва програма за непрекъснато професионално обучение и стремеж към успех; да се стреми да избягва потенциални конфликти с физически и юридически лица и да спазва разписаните етични и морални норми на поведение; способност да работи конструктивно; способност да анализира, синтезира информация и да представя резултатите в необходимата форма; отдаденост на работата и способност да работи добре под напрежение; убедителност при водене на дискусии; способност да представя и разпространява идеи; способност да прилага идеите на практика; способност да предизвиква помощ и предизвиква уважение в ролята си на лидер; способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите процедури и методически указания.

 

2 .ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Преки задължения

 1. Извършва дейностите по администриране и събиране на местните данъци и такси, съгласно разпоредбите на нормативната уредба и тяхното отчитане;
 2. Приема и обработва данъчни декларации и изготвя данъчни оценки, съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
 3. Извършва проверка и контрол относно достоверността на данните в подадените данъчни декларации;
 4. Изготвя и изпраща съобщенията на задължените лица;
 5. Извършва необходимата подготовка за принудително събиране на дължимите данъци и такси от неизправните длъжници;
 6. Извършва необходимата подготовка за отсрочване и разсрочване на местни данъци;
 7. Извършва дейностите, свързани с прилагането на административно-наказателната отговорност по Закона за местните данъци и такси;
 8. Изпълнява и други задачи, възложени от кмета, секретаря и директора на дирекция в рамките на общата цел и областите на дейност.
 9. Да установява, обезпечава и събира задължения за местни данъци и такси по реда на ДОПК, при съответно препращане и ЗМДТ. Да образува и води производство по установяване на размера на задължения по ЗМДТ, като събира доказателства и осъществява правомощия на орган по приходите по установяване и събиране на задължения за местни данъци и такси, като изготвя и издава надлежни актове и решения.
 10. Организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони;

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: средно образование

Минимален професионален опит: 1 (една) година.

Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис, Интерне ,

софтуер за местните данъци и такси.

Необходими компетентности

Способност да планира, организира и контролира собствената си работа; способност да работи ефективно, обективно и да бъде непредубеден по отношение на конкретната работа; да избягва потенциални конфликти на интереси; да притежава необходимите знания и умения и да следва програма за непрекъснато професионално обучение и стремеж към успех; да се стреми да избягва потенциални конфликти с физически и юридически лица и да спазва разписаните етични и морални норми на поведение; способност да работи конструктивно; способност да анализира, синтезира информация и да представя резултатите в необходимата форма; отдаденост на работата и способност да работи добре под напрежение; убедителност при водене на дискусии; способност да представя и разпространява идеи; способност да прилага идеите на практика; способност да предизвиква помощ и предизвиква уважение в ролята си на лидер; способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите процедури и методически указания.

продължава>
 
Обява
Петък, 23 Ноември 2018 14:19
Сектор "Финансово осигуряване" към Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман при главна дирекция "Гранична полиция" - МВР има 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово  правоотношение - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ / по заплащането на труда.

За повече информация тук
 
Обява
Сряда, 17 Октомври 2018 10:45

 rabota

 
Обява
Сряда, 19 Септември 2018 07:36
"Управление на собственоста" към Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман при Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР има  една вакантна длъжност за лице, работещо по трудово провоотношение - РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО. - прикачен файл.
 
Обява за работа
Четвъртък, 28 Юни 2018 15:55
" Управление на собствеността" към Регионална дирекция "Гранична полиция"- Драгоман при Главна дирекция " Гранична полиция"-МВР има 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово  правоотношение - домакин (ГПУ- Калотина).

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 16