Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 332 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Възможност за работа
Обявление
Сряда, 01 Март 2023 14:23

За свободна длъжност: Младши експерт „Обществени поръчки“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност:

 • Обществени поръчки

 

Преки задължения:

        1.изготвя обобщена информация за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.изготвя тръжна документация и организира публикуването на информация за процедурите по възлагане на обществени поръчки;

3.организира провеждането процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4.изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОПи ППЗОП;

5.Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП;

6.Изготвя и изпраща информация за сключени договори за обществени поръчки до АОП – за вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или до Официален вестник на Европейския съюз

7.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

продължава>
 
Обявление
Сряда, 01 Март 2023 14:20

За свободна длъжност: Главен специалист „Транспорт“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност

 • Транспорт
 • Инфраструктура
 • Икономика
 • Улично осветление
 • Снегопочистване

 

Преки задължения:

1.Разработва транспортната схема на общината, както и предложения за нейното оптимизиране;

2.Анализира дейността на превозвачите на територията на общината и прави предложения за разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания;

3.Набира и анализира информация за изготвяне на програми за развитие и поддръжка на общинската техническа инфраструктура, в т.ч. транспортна техническа инфраструктура и съоръжения към нея, преносни и разпределителни проводи и съоръжения на енергоснабдителните мрежи, електронните съобщителни мрежи, водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения към тях;

4.Контролира техническите изисквания и разходите, относно инсталиране, експлоатация и поддържане и ремонт на уличното осветление на територията на община Драгоман;

5.Контролира и наблюдава функционирането на системите за осветление на територията на общината;

6.Други дейности съгласно длъжностна характеристика.

продължава>
 
Обява
Петък, 03 Юни 2022 13:49

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център" Драгоман, за позицията Управител. Месторабота - град Драгоман, ул. Христо Ботев № 19

I. Описание на длъжността: Управителят осигурява текущото управление на Кризисен център Драгоман. Позицията изисква лидерски умения, подкрепяне и ръководене на експертния и административен персонал. Отговорностите включват, но не се ограничават само до, въвеждането и ориентирането на нови служители, обучение, разработване на индивидуални планове за действие (със служителите), настаняването и извършване оценка на работата.

Управителят ефективно управлява персонала на Кризисен център, за да гарантира изпълнението на цялостния план на услугата. Осигурява управленска подкрепа, контрол и насоки за изпълнението на дейностите в Центъра. Организира и следи за навременното и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността на Центъра. Осигурява ефективно управление и администрация на финансовите средства и материали на Центъра, включително активите в координация с Общинската администрация.

Работи активно в подкрепа на родителите и близките на потребителите на Кризисния център. Представлява Община Драгоман чрез Кризисния център.

продължава>
 
Обявление
Петък, 03 Юни 2022 13:42

За свободна длъжност: Младши експерт „ГРАО“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение по заместване, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност:

 • Гражданска регистрация на населението.
 • Административно обслужване.

 

Преки задължения:

 

1.Издава документи, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите, по заявления на граждани;

2.Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

3.Съставя актове за гражданско състояние и отразява в тях настъпили промени съгласно изискванията на нормативната уредба;

4.Създава, актуализира и съхранява картотечния регистър на населението;

5.Създава и поддържа локална база данни “Население” в актуален вид;

6.Поддържа регистрите за гражданско състояние;

7.Поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината;

8.Участва при организационно-техническата подготовка на избори и на местни референдуми;

9.Консултира работата на кмета на кметството по регистрацията и гражданското състояние на населението;

продължава>
 
Обявление
Понеделник, 09 Май 2022 15:15

За свободна длъжност: мл. експерт „Екология и транспорт“ в Общинска администрация

гр. Драгоман по трудово правоотношение

Области на дейност:

 • Екология, селско, горско и водно стопанство и ветеринарна дейност
 • Управление на отпадъците
 • Инфраструктура
 • Икономика
 • Улично осветлени
 • Благоустрояване на населените места
 • Транспорт

 

Преки задължения:

 

1.Познава нормативната уредба, касаеща дейността по управление на отпадъците, опазване на земи и гори и селско стопанство;

2.Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;

3.Разработва транспортната схема на общината, както и предложения за нейното оптимизиране;

4.Изучава държавната политика в областта на дейността за която отговаря, проучва опита на други общини и неправителствени организации, и осъществява контакти, с цел сътрудничество;

5.Подготвя становища и проекти в областта на управлението на отпадъците на територията на общината, транспорта и транспортната инфраструктура;

6.Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

7.Анализира резултатите от подготовката и реализацията на проектите, набелязва и реализира мероприятия за подобряване на работата;

8.Анализира дейността на превозвачите на територията на общината и прави предложения за разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания;

9.Упражнява контрол по тяхното изпълнението на договорите с превозвачите;

10.Участва в разработването на проекти на наредби на общински съвет, планове и програми, процедури, правила и други вътрешни документи за устойчиво развитие на общината по отношение на околната среда ;

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 16