!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 135 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Сряда, 22 Декември 2021 14:33

Срок на уведомлението : 7 дни

До: Собственикът на имот УПИ X-149, кв. 25, с. Несла

Документи: Заявление № УТ – 10-1/14.10.2021г. на Евлоги Георгиев Милошев за проект за ПУП - Изменение на план за регулация в обхват на УПИ ХI-148, УПИ Х-149 и УПИ ХII-150,151, кв. 25 по плана за регулация на с. Несла, общ. Драгоман

Публикация на: 22.12.2021г.

 

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви уведомяваме по чл. 18а, ал. 10 от АПК и на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, че е постъпило заявление с вх. № УТ-10-1/14.10.2021г. на Евлоги Георгиев Милошев, придружено с изработен проект на ПУП - Изменение на план за регулация в обхват на УПИ ХI-148, УПИ Х-149 и УПИ ХII-150,151, кв. 25 по плана за регулация на с. Несла, общ. Драгоман.

   На основание чл. 34,ал. 1 и ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в сградата на община Драгоман и публикуването му на интернет страницата на община Драгоман, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изработения проект на ПУП - Изменение на план за регулация в обхват на УПИ ХI-148, УПИ Х-149 и УПИ ХII-150,151, кв. 25 по плана за регулация на с. Несла, общ. Драгоман, докумнентите по преписката се намират в сградата на община Драгоман, техническа служба /стая 12/. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Драгоман на адрес - гр. Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26 в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на уведомяването.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към преписката, ще се продължи процедурата .

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК.


Дата на залепване на таблото в сградата на община Драгоман - 22.12.2021г.

Дата на качване на интернет страницата на община Драгоман – 22.12.2021г.

 
Обявление
Петък, 10 Декември 2021 10:19

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД-15-972/ 08.12.2021г. на Кмета на община Драгоман за одобрение на проект за ПУП – Изменение на План за регулация в обхват на УПИ IV – „За трафопист и озеленяване“и УПИ V – 409, кв. 2 поплана за регулация на с. Габер, общ. Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

Скица

 
Обявление
Петък, 10 Декември 2021 10:16

Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД -15-970/08.12.2021 год. по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и чл. 54 от ЗКИР за нанасяне на имот ПИ № 1 в строителния полигон на с. Несла, махала „Циганкина“, община Драгоман във връзка с искане на Бойко Свиленов Василев.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания по проекта до кмета на общината.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

Сница

 
Обявление
Петък, 10 Декември 2021 10:06

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД-15-968/08.12.2021г. на Кмета на община Драгомна за одобрение на проект за ПУП – Изменение на План за регулация в обхват на УПИ VII - 27 и УПИ VIII - 27, кв. 5 поплана за регулация на с. Раяновци, общ. Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

Скица

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 10 Декември 2021 10:05

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в брой 101 от 03.12.2021г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за ПУП – ИПР Прокарване на нова улица с О.Т. 81а, 103а, 102а, 102б, 112 и 113, заличаване на улица между О.Т. 111 и О.Т. 112. и образуване на обръщало с О.Т. 110, 110а и 110б, обединяване на квартал 21 и квартал 22 в нов квартал 22 и образуване на нови УПИ I-142, УПИ II-195, УПИ III-192, УПИ IV-194, УПИ V-193, УПИ VI-171, УПИ VII-144, УПИ VIII-143, УПИ IX-196, УПИ X-196, УПИ XII-144, УПИ XIII-145 и УПИ XIV-145 от квартал 22 и нови УПИ IX-141 от квартал 19, образуване на нов УПИ с отреждане за „Градина“ от квартал 23, образуване на нов УПИ с отреждане за „Озеленяване“ до квартал 23 и изменение на УПИ с отреждане за „Озеленяване“ до квартал 22 по действащия регулационен план на с. Мало Малово, община Драгоман, област Софийска.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството. Проектът се намира в стая 12.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 48