Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 123 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Сряда, 15 Ноември 2023 08:30

Заповед

 
Обявление
Сряда, 15 Ноември 2023 08:29

Срок на уведомлението : 7 дни

До: Горан Дойчинов Костадинов – заинтересовано лице

Документи: Заповед РД-15-799/19.09.2023 год. за одобряване на проект за ПУП -ИПР /Изменение на План за регулация/за УПИ II - 20 и УПИ III – 20 в кв. 7 по плана на с. Прекръсте, общ. Драгоман, като се променя вътрешнорегулационната линия.

Дата на публикуване: 14.11. 2023 год.

 

 

   На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви уведомяваме по чл. 18а, ал. 10 от АПК, чл.134, ал.2, т.6 и чл. 129, ал.2 от ЗУТ, че на 19.09.2023 год. е издадена заповед РД-15-799/19.09.2023 год. за одобряване на проект за ПУП - Изменение на План за регулация /ИПР/ за УПИ II - 20 и УПИ III – 20 в кв. 7 по плана на с. Прекръсте, общ. Драгоман, като се променя вътрешнорегулационната линия.

         При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към преписката, ще се продължи процедурата .

       Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, за което се състави протокол на служители на община Драгоман.

       Заповед РД-15-799/19.09.2023 год. на Кмета на Община Драгоман подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок, считан от изтичане на 7-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Драгоман.

 
Обявление
Четвъртък, 09 Ноември 2023 15:18

Община Драгоман на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация, одобрен със Заповед № РД-15-256/06.12.2004 г., а в последствие изменен със Заповеди № РД-15-153/11.10.2006г. и № РД-15-660/27.09.2018 г. на кмета на община Драгоман, за поземлени имоти с идентификатори 35479.1.9006, 35479.1.9911 и 35479.1.9910, с. Калотина, община Драгоман, Софийска област, във връзка с изграждането на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на                          с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Драгоман и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

УПИ


 

 
Обявление
Сряда, 08 Ноември 2023 10:28

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал.2, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед РД-15-876/17.10.2023 год. от ВР.И.Д. Кмета на община Драгоман за разрешаванеизработване на ПУП- ИПР/ Изменение план за регулация/ и ИПУР в обхват на УПИ II1047, кв. 78 по плана на гр. Драгоман-разш., общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
Обявление
Сряда, 08 Ноември 2023 09:27

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ИПР / Изменение на план за регулация/ за преотреждане на УПИ XV-969 „За автосервиз“ и създаване на нов УПИ XV-969 „За общ. обслужване и търг. обекти“ в кв. 28 по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска.

   На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Скица

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 72