Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 67 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

НАП
Съобщение
Сряда, 13 Декември 2017 09:05

MinFin

       До 31 декември 2017г. собствениците и ползвателите на недвижими
имоти, които не ги ползват целогодишно могат да подадат декларация за
        освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2018г.
 
            
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
    
   Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци – за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година.
  За да се ползва това облекчение за 2018г. собствениците и ползвателите на недвижими имоти , които няма да ги ползват през цялата година следва да подадат декларация по образец в съответната общинска администрация по местонахождение на имота, в която се декларира това обстоятелство в срок до 31 декември 2017г.
   Не се освобождават от част от таксата за битови отпадъци, собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които са декларирали тези имоти като основно жилище.
   В компетенциите на всяка община е да определи какви документи ще се прилагат към подаваната декларация с цел да се докаже, че имота не се ползва през цялата година.
 
Съобщение
Сряда, 13 Декември 2017 09:03

MinFin

       Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за
деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на 
                       декларации в срок до 31 декември 2017г.
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
     Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания за 2017г. могат да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец.
      Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2017г. Образците на декларации може да се изтеглят от сайта на НАП – www.nap.bg
      Препоръчително е лицата които ще ползват тези данъчни облекчения и са получили през 2017г. доходи само по трудови правоотношения, да ползват тези облекчения при работодателя си, като до 31 декември 2017 представят декларациите по образец.
       И двата вида данъчни облекчения се ползват независимо едно от друго.
       Към подаваната пред работодателя декларация по образец задължително се прилага и писмена декларация , че към момента на подаването и лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
За да се ползва данъчното облекчение за дете с увреждания задължително към декларацията се прилага решение но компетентен орган – ТЕЛК / НЕЛК , удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.
       В случай, че данъчните облекчения за 2017г. не се ползват при работодателя, те ще се ползват по общият ред – с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2017г.
       Допълнителна информация може да получите на информационният телефон на НАП – 070018700 – на цената на един телефонен разговор.
 
Съобщение
Сряда, 13 Декември 2017 08:57

MinFin

            До 31 декември  физическите лица – земеделски стопани
            могат да изберат как да облагат доходите си през 2018г.
                                                          
           
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
     Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си получени през 2018г.
     Ако земеделските стопани, желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като еднолични търговци – с отразяване на всички приходи и разходи, те следва да подадат декларация по образец – по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2017г. Декларацията може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg.
     Важно е да се знае, че ако тези лица изберат този ред за облагане на доходите си, го прилагат за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
    Ако земеделският стопанин – физическо лице е избрал да се облага като едноличен търговец, данъчната ставка е 15 на сто.
  В случай, че земеделският стопанин не е подал декларацията за избор, той ще формира данъчната основа за облагане на доходите си през 2018г. с ползване на 60 на сто нормативно признати разходи за производство и реализация на непреработена селскостопанска продукция.
    Новорегистрираните земеделски стопани декларират това право на избор за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018г.
   Повече информация клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един телефонен разговор.
 
 
Съобщение
Вторник, 17 Октомври 2017 15:37
MinFin
До 31 октомври се подават данъчни декларации и се внася авансов данък
от физическите лица за доходи получени през третото тримесечие на 2017г.
 
 
 за информация :  Петър Захариев
                     тел :   02 9334042
 
 
 
До 31 октомври 2017г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през третото тримесечие на 2017г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите когато наемателите са физически лица.
Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.
Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 31 октомври 2017г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.
             Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
 
Съобщение
Петък, 30 Декември 2016 13:21

MinFin

СЪОБЩЕНИЕ

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 4 от 7