Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 66 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

НАП
Съобщение
Вторник, 20 Декември 2016 08:56

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040 София                                                                               тел. 9859 3065

      Бул. “Дондуков” №52                                                              факс 9859 3069

web: www.nap.bg;    0700 18 700 Информационен център;   е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. "> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2017 г.

 12/20/2016,

 

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 9859 30 65

             Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани  имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 г., както следва:

1. Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат право да изберат от 1 януари 2017 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ). Правото на избор в този случай следва да се упражни с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2016 г. Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години;

2. Ако през 2016 г. са се облагали с данък върху годишната данъчна основа (по реда, предвиден за едноличните търговци) и вече е изтекъл 5 - годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:

- да продължат да се облагат по същия ред и след 1 януари 2017 г., като за целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; или

- да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ (т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността). В този случай, правото на избор се упражнява в срок до 31 януари 2017 г. чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.  

Образецът на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Новорегистрираните земеделски стопани през 2016 г. могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2017 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2016 г.  

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

 
Съобщение
Сряда, 07 Декември 2016 10:30

MinFin

Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за
деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на 
                       декларации в срок до 31 декември 2016г.
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
     Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания за 2016г. могот да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец.
      Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2016г. Образците на декларации може да се изтеглят от сайта на НАП – www.nap.bg
      Препоръчително е лицата които ще ползват тези данъчни облекчения и са получили през 2016г. доходи само по трудови правоотношения, да ползват тези облекчения при работодателя си, като до 31 декември 2016 представят декларациите по образец.
       И двата вида данъчни облекчения се ползват независимо едно от друго.
       Към подаваните пред работодателя декларации не се прилагат никакви други документи – актове за раждане, свидетелства за граждански брак и други.
За да се ползва данъчното облекчение за дете с увреждания задължително към декларацията се прилага решение но компетентен орган – ТЕЛК / НЕЛК , удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.
       В случай, че данъчните облекчения за 2016г. не се ползват при работодателя, те ще се ползват по общият ред – с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2016г.
       Допълнителна информация може да получите на информационният телефон на НАП – 070018700 – на цената на един телефонен разговор.
 
Съобщение
Сряда, 07 Декември 2016 10:28

MinFin

Възнагражденията на членовете на избирателните комисии не се
облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
            
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
    
       Съгласно разпоредбите на Изборният кодекс, възнагражденията на членовете на избирателните комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Това се отнася за членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии.
       Лицата – членове на избирателни комисии не следва да декларират полученото за участието им възнаграждение в годишната данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ, за доходи получени през 2016г.
       Лицата получили възнаграждение в качеството им на членове на избирателни комисии, които са безработни и се осигуряват здравно като такива внасяйки сами месечни вноски в размер на 16,80 лв. следва да подадат нова декларация образец № 7, тъй като за участието им в изберателни комисии общините са подали осигурителни декларации за тях и са внесли съответните здравноосигурителни вноски за времето през което са работили в комисиите.
 
Съобщение
Сряда, 03 Август 2016 07:45

MinFin

         Търговците на течни горива следва да предоставят обезпечение
                               пред НАП в срок до 2 септември 2016г.
     
          
 За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
         Промените в Закона за данък върху добавената стойност, които са обнародвани в държавен вестник на 2 август 2016г., предвиждат данъчно задължените лица, които извършват облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания на течни горива да предоставят обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година.
       Изискването е тези лица да извършват облагаеми доставки с течни горива които са облагаеми с 20 на сто ДДС и общата стойност на данъчните основи на  тези облагаеми доставки за текущия данъчен период  да е над 25 000 лв.
      Размерът на обезпечението е 20 на сто от данъчната основа на тези облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания на течни горива, но не по-малко от 50 000 лв.
      Обезпечението се предоставя в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие пред съответната компетентна териториална дирекция на НАП. Редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението се определя с Правилника за прилагана на закона за данък върху добавената стойност.
       Данъчно задължените лица, които към влизането на промените в ЗДДС в сила извършват облагаеми доставки и вътреобщностни доставки с течни горива следва в срок до 2 септември 2016г. да предоставят обезпечение съгласно разпоредбите на закона.
       В закона са предвидени и санкции за лицата които не са представили в срок дължимото обезпечение които са в размер на дължимото обезпечение.
 
Съобщение
Понеделник, 28 Март 2016 07:59

MinFin

Пет дни остават до крайният срок за подаване на годишни
               данъчни декларации от юридическите лица за 2015г.
 
 
 За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
         31 март 2016г. е крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративен данък от юридическите лица. В този срок следва да се плати и дължимият корпоративен данък, след придпадане на направените авансови вноски.
   Фирмите които подадат годишни декларации по електронен път полват 1 % отстъпка от дължимият данък, само ако същия е внесен в срок до 31 март 2016г.
    Годишна декларация да длъжни да подават и фирмите които през 2015г. не са осъществявали дейност в срок до 31 март 2016г.
     Неподаването на декларации се санкционира като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя.
      Информация за попълването и подаването на декларация за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 5 от 7