!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 123 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
ЗАПОВЕД
Петък, 03 Септември 2021 15:58

З А П О В Е Д

№ РД–15–716/02.09.2021 г.

Гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

Влизането на външни лица на територията на Детска градина „Радост“ – град Драгоман, Детска ясла „Здравец“ – град Драгоман и СУ „Христо Ботев“ – град Драгоман след приключване на работния ден (18:00 часа).

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Общински инспекторат и на РПУ Сливница.

 

            Препис от заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Временни противоепидемични мерки на територията на Община Драгоман, считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.
Петък, 03 Септември 2021 15:56

З А П О В Е Д

№ РД-15-719 / 03.09.2021 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Драгоман, считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.: 
1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
4. Преустановява се провеждането на тим-билдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
6.  Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.

продължава>
 
Съобщение
Четвъртък, 02 Септември 2021 13:27

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 7 септември до 3 октомври 2021 година предстои да се проведе преброяване на населението и жилищния фонд.

От 00:00 часа на 7 септември до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна.

Молим лицата, които ще се преброяват електронно да пазят кода, който ще получат и да го предадат на преброителя, когато посети жилището им.

От 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

Лица, които откажат да се преброят електронно или чрез преброител подлежат на административни санкции и ще бъдат глобени.

Призоваваме всички граждани от община Драгоман да спазват противоепидемичните мерки в страната и да ползват защитни предпазни средства при посещенията от преброителите в населените места. Преброителите и контрольорите, които ще извършват преброяването ще се легитимират със служебни карти.

***

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

***

За повече информация можете да се обръщате към НСИ на следните телефони: (02) 9078 430 и (02) 9857 235

 

Сайт на Националното преброяване на населението и жилищния фонд 2021: https://census2021.bg/

 
52 години град Драгоман!
Четвъртък, 02 Септември 2021 11:44

a1

На 28 август 2021 г. град Драгоман отбеляза своя празник.

Честването започна с тържествена сесия на Общински съвет – Драгоман, на която бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Драгоман“ дългогодишният учител по математика Илия Евлогиев Илиев. Решението за удостояването му с този почетен приз бе единодушно гласувано от ОбС - Драгоман по предложение на Кмета на общината г-н Андрей Иванов и бе дадено за постигнати изключителни резултати в областта на образованието и духовната сфера, десетки години самоотвержен труд в полза на обучението на около 45 випуска в най – трудната учебна дисциплина – математика, десетки години, посветени на едно и също училище, на един колектив, на децата и поколенията от община Драгоман.

продължава>
 
Предстоящ Търг на 28.09.2021г.
Четвъртък, 02 Септември 2021 11:16

ЗАПОВЕД

№ РД – 15- 714/01.09.2021 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС,чл.23, ал.1, чл. 95, ал. 1, чл.99, ал. 1 от Наредба № 8 и Решение № 151 по Протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Драгоман.

 

НАРЕЖДАМ:

I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на имот общинска собственост, а именно:

 

- строително петно № 10, с площ от 7 кв. м., съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман – ЦГЧ.

 

         1. Начална тръжна наемна цена определена с Решение № 151 по Протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Драгоман, както следва: 10,00 лв./ кв.м. на месец без ДДС.

         2. Търгът ще се проведе на 28.09.2021 г. в административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" №26, заседателната зала от 10:30 часа.

         3. Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 13.09.2021 г. до 14:00 ч. на 27.09.2021 г. срещу платена невъзстановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 27.09.2021 г.

       4. Депозита за участие в търга е 50 лв., който се внася в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

Начин на плащане на цената – в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК - офис Драгоман.

       5. Депозитът на не спечелилия участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

     6. Документите постъпили в деловодството на община Драгоман се представят от деловодителя на тръжна комисия в деня и часа определени за начало на търга.

     7. Определям състав на комисията по провеждане на търга:

     8. Комисията да проведе търга по Наредба №8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман.

           

         ІІ. Извлечение от настоящата заповед да се окачи на видни места в административната сграда на Общината, както и на интернет страницата на община Драгоман.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман

/П/

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>