Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 323 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Наредби
Петък, 09 Февруари 2018 22:35
АКТУАЛНИ НАРЕДБИ
 
Наредба №1 За обществения ред,поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман -  в сила от 01.12.2018г. с  решение 198 от протокол 11 от 16.11.2018г.
Наредба №2 За пожарната безопасност на територията на община Драгоман - в сила от 01.05.2009г. с  решение 77 от протокол 6 от 24.04.2009г.
Наредба №3 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Драгоман - в сила от 01.01.2018г. с Решение № 245 от Протокол № 12 от 15.12.2017г. на ОбС-Драгоман.
Наредба №4 За условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Драгоман - в сила от 15.10.2019г. с  решение 154 от протокол 9 от 20.09.2019г.
Наредба №5 За управление на отпадъците на територията на община Драгоман - в сила от 01.06.2019г. с  решение 57 от протокол 4 от 25.04.2019г.
Наредба №6 За регистрация, стопанисване и контрол на кучетата  в община Драгоман, в сила от 19.10.2020г. с  решение 199 от протокол 7 от 25.09.2020г.
Наредба №7 За управление  на общинските пътища  на  територията на община  Драгоман - в сила от 16.08.2019г. с  решение 139 от протокол 7 от 26.07.2019г.
Наредба №8 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман - в сила от 07.01.2022г. с Решение № 215 от Протокол № 12 от 17.12.2021г. на ОбС-Драгоман.
Тарифа за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост към Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман.
Наредба №9 За дейността на община Драгоман по предоставяне на социални услуги от “Домашен социален патронаж” - в сила от 01.07.2006г. с  решение 251 от протокол 7 от 13.06.2006г.
Наредба №13 За определяне на размера на местните данъци на територията на община Драгоман - в сила от 01.01.2020г. с  решение 210 от протокол 12 от 17.12.2019г.
Наредба №14 За символите, почетните знаци и звания - в сила от 07.05.2008г. с  решение 72 от протокол 8 от 07.05.2008г.
Наредба №15 За поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Драгоман - в сила от 23.09.2008г. с  решение 139 от протокол 14 от 02.09.2008г.
Наредба №16 За изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Драгоман, след влязло в сила решение 728 от 29.05.2019 по адм.дело 410 от 2019г. на Адм.съд София-област - в сила от 15.10.2019г. с  решение 165 от протокол 9 от 20.09.2019г.
Наредба №17 За рекламно – информационната дейност на територията на община Драгоман-актуализирана след решение 980 от 04.12.2017г. на Адм.съд София област, отменена с решение №928 от 12.10.2018г. на Адм.съд София област - в сила от 01.01.2019г. с  решение 203 от протокол 12 от 18.12.2018г.
Наредба №18 За отглеждане на животни на територията на община Драгоман - в сила от 05.02.2021 г. с решение 9 от протокол 1 от 22.01.2021 г.
Наредба №19 За разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане - в сила от 22.11.2021 г. с  решение 194 от протокол 10 от 29.10.2021 г.
Наредба №20 За управление и ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Драгоман - в сила от 12.06.2015г. с  решение 92 от протокол 5 от 22.05.2015г.
Наредба №21 За организация и управление на гробищата и гробищните паркове на територията на община Драгоман - в сила от 21.12.2017г.. с  решение 229 от протокол 11 от 30.11.2017г.
Наредва №22 За принудително премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Драгоман - в сила от 07.10.2015г. с  решение 159 от протокол 9 от 16.09.2017г.
Наредба Търговски дружества - в сила от 05.08.2011г. с  решение 119 от протокол 7 от 15.07.2011г. 2020 год.
Наредба №6 За регистрация, стопанисване и контрол на кучетата  в община Драгоман , отменена с решение №138 , Протокол №10 от 31.10.2018г.

2015 год.
2014 год.
 
 
2013 год.

Наредба №1/Обществения ред и подържане на чистотата/ - актуализирана
Наредба №3 от 2009 год. за определянето и администрирането на местни такси и услугите на територията на община Драгоман - актуализирана 19.12.2012г.
Наредба № 8 от 2008год.  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман
Наредба за бюджета

 

 
 
2012 год.

Наредба №20 за управление и ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Драгоман 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2011 год.

 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Драгоман за 2011 год.

Наредба №13 от 2009г. за определяне на размера на местните данъци на територията на община Драгоман. - актуализирана

Общинска стратегия за социалните услуги

Правилник за олганизацията и дейността на Общински съвет - Драгоман, неговите комисиии взаимодействието му с общинската администрация

Наредба за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост в търговските дружества.


2010 год.

 

 

 

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2016 – 2019 г.

За отглеждане на животни на територията на община Драгоман - в сила от 05.02.2021 г. с решение 9 от протокол 1 от 22.01.2021 г.

Последно променен на Вторник, 05 Март 2024 11:26
 
Назад