Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 381 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Банкова сметка и кодове за вид плащане на община Драгоман

Кодове за вид плащане на община Драгоман

 

Банка „ ДСК „   ЕАД, клон Драгоман; гр.Драгоман

 

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00; BIC: STSABGSF;

 

 

 

                 Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

 

Окончателен годишен (патентен) данък

44 14

00

 

Данък върху недвижимите имоти

44 21

00

 

Данък върху наследствата

44 22

00

 

Данък върху превозните средства

44 23

00

 

Такси за битови отпадъци

44 24

00

 

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25

00

 

Туристически данък

44 28

00

 

Други данъци

44 34

00

 

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37

00

 

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 40

00

 

Приходи от наеми на имущество

44 41

00

 

Приходи от наеми на земя

44 42

00

 

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43

00

 

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44

00

 

Дивидент

44 48

00

 

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44 49

00

 

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51

00

 

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52

00

 

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55

00

 

Приходи от продажби на земя

44 56

00

 

Приходи от концесии

44 57

00

 

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58

00

 

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59

00

 

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети

44 65

00

 

Други неданъчни приходи

44 70

00

 

Такси за технически услуги

44 80

01

 

Такси за ползване на детски градини

44 80

02

 

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44 80

03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80

04

 

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44 80

05

 

Такси за административни услуги

44 80

07

 

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80

08

 

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80

09

 

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80

10

 

Такси за гробни места

44 80

11

 

Такси за притежаване на куче

44 80

13

 

Други общински такси

44 80

90

 

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80

81

 

Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 огтДЦСЛ» 06/2006 г. )

44 88

66

 

Преводи по с/ка 84 с многоредов документ

44 88

88