!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 115 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Достъп до информация

 

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 

 

1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

 

2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 

            Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете на Деловодство в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа /без прекъсване/ на адрес: гр. Драгоман 2210
ул. „Захари Стоянов” № 26, телефон за контакти:07172 / 25-56 или 07172 / 21-03

 

            Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път като го изпратите на e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Илонка Костадинова – ст. експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“, телефон за контакти: 07172/21-03 вътр. 25 

 

            Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл.15в от Закона за достъп до обществена информация. В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

            Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ЦАО, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Драгоман.

 

 Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

 

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

 

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

 

За улеснение на гражданите са изготвени заявление и искане – образци за достъп до обществена информация, които се поставят на видно място в ЦАО и се публикуват на официалната интернет-страница на Община Драгоман. 

Заявление за достъп до информация

Протокол за приемане на устно запитване по ДОИ

Протокол по чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ

Искане за повторно използване на информация от обществения сектор

 

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за работа по закона за достъп до обществена информация в Община Драгоман.

Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето .

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

 

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ЦАО или чрез банков превод по следната сметка на Община Драгоман

 

Банка „ ДСК „   ЕАД, клон Драгоман; гр. Драгоман

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00; BIC: STSABGSF;

Код за вид плащане: Други общински такси 44 80 90

 

 

 

ВАЖНО!

 

Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/.        

Заповед на кмета на Община Драгоман за утвърждаване на списъци на категории информация, подлежаща на класификация като "служебна тайна" и подлежаща на публикуване на интернет страницата на общината.

Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.

Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни /*/.

*„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

 
 


 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В  ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2019 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2018 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2015 г.

 

Инструкция за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в община Драгоман

НАРЪЧНИК "КАК ДА ПОЛУЧИМ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ?"

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2020 Г.


Приложениe № 1 Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация , файл тук
Приложение № 2    Заявление за достъп до обществена информация , файл тук 
Приложение № 3    Протокол по чл. 35 , ал.2 от Закона за ДОИ, файл тук
Приложение № 4   Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване , файл тук
Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. За държавните органи размерът на таксите се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до  обществена информация в община Драгоман

Заповед на кмета на Община Драгоман за утвърждаване на списъци на категории информация, подлежаща на класификация като "служебна тайна" и подлежаща на публикуване на интернет страницата на общината.