Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 336 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Достъп до информация
Вторник, 09 Януари 2018 10:23

 

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 

 

1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

 

2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 

            Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете на Деловодство в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа /без прекъсване/ на адрес: гр. Драгоман 2210
ул. „Захари Стоянов” № 26, телефон за контакти:07172 / 25-56 

 

            Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път като го изпратите на e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Златина Ставракиева – мл. експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“, телефон за контакти: 0879 103 394

 

            Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл.15в от Закона за достъп до обществена информация. В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

            Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ЦАО, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Драгоман.

 

 Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

 

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

 

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

 

За улеснение на гражданите са изготвени заявление и искане – образци за достъп до обществена информация, които се поставят на видно място в ЦАО и се публикуват на официалната интернет-страница на Община Драгоман. 


Приложениe № 1 Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация , файл тук
Приложение № 2    Заявление за достъп до обществена информация , файл тук 
Приложение № 3    Протокол по чл. 35 , ал.2 от Закона за ДОИ, файл тук
Приложение № 4   Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване , файл тук

 

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани  Вътрешни  правила за  достъп до обществена информация, както и за повторно използване на информацията от обществения сектор в община Драгоман.

Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето .

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ)

 

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ЦАО или чрез банков превод по следната сметка на Община Драгоман

 

Банка „ ДСК „   ЕАД, клон Драгоман; гр. Драгоман

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00; BIC: STSABGSF;

Код за вид плащане: Други общински такси 44 80 90

 

 

 

ВАЖНО!

 

Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/.        

Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.

Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни /*/.

*„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

 


Списък на категориите информация в Община Драгоман подлежаща на класификация като служебна тайна     

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет страницата  на община Драгоман

Декларация за достъпност

 

 НАРЪЧНИК "КАК ДА ПОЛУЧИМ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ?"

Регистър на заявленията  за достъп до обществена информация- актуален към 01.01.2024 г.

Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни притежавани от община Драгоман

Списък с набори от данни за повторно използване

Списък с набори от данни с висока стойност, притежавани от Община Драгоман /съгласно Приложение към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2023/138 за определяне на списък с конкретни набори от данни с висока стойност и реда и условията за тяхното публикуване и повторно използване/

Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни - Раздел А от Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни притежавани от община Драгоман 

Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни - Раздел Б от Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни притежавани от община Драгоман 

Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни - Раздел В от Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни притежавани от община Драгоман 

Заявление за достъп и повторно използване на защитени данни - Раздел Г от Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни притежавани от община Драгоман 

 

  


Архив 

 

Списък на категориите информация в Община Драгоман подлежаща на класификация като служебна тайна     

 

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет страницата  на община Драгоман


Списък на категориите информация в Община Драгоман подлежаща на класификация, като служебна тайна.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Драгоман.