Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 330 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО
ИНФОРМАЦИЯ
Сряда, 18 Януари 2017 08:27

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
Законно основание
Административнопроцесуален кодекс
глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Определение
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от кмета на община Драгоман или упълномощено от него лице се издава удостоверение за настойничество и попечителство.
Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение (чл. 153, ал. 1 СК).
Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Попечителство се учредява и над лица, поставени под ограничено запрещение (чл. 153, ал. 2 СК).
Органът по настойничеството и по попечителството в община Драгоман е секретаря на общината. Той е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя. Особени случаи са т.нар. настойничество и попечителство по право, когато не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела. Лицата, които могат да бъдат настойници или попечители по право, са изчерпателно изброени в чл. 173, ал. 1 и 2 СК и са както следва:
- Настойник, съответно попечител, на дете с неизвестни родители е управителят на специализираната институция, в която то е настанено;
- Настойник на поставения под пълно запрещение или попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, родителските права и задължения се упражняват от неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях.
При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във воден от органа по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на поставения под настойничество или под попечителство регистър (чл. 174, ал. 1 СК).
След вписването в регистъра се издава удостоверение за настойничество и попечителство, което е официален документ и с него настойникът или попечителят може да докаже качеството си на такъв.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Съобразно разпоредбата на чл. 154 СК орган по настойничеството и по попечителството е кметът на общината или определено от него длъжностно лице.
Всяко лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на настойничество или на попечителство, е задължено да уведоми органа по настойничество и по попечителство (чл. 153, ал. 3 СК). В случай че детето е настанено в специализирана институция, уведомлението се прави от директора в 7-дневен срок от настаняването.
Забележка: Когато се отнася до дете, следва да се уведоми и дирекция "Социално подпомагане".
В случаите на настойничество и попечителство по право, извън случаите на дете с неизвестни родители, заявлението следва да се подаде от съпруга или родителите на поставения под пълно или ограничено запрещение.
Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместник-попечители недееспособните, лишените от родителски права и осъдените за умишлени престъпления (чл. 158 СК).
II. Необходими документи
Заявителите на настойничество и попечителство следва да представят в община Драгоман следните документи:
1. Заявление
2. Документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг;
3. Документ от психиатричен диспансер, че настойникът/ попечителят не се води на отчет/ и медицинско свидетелство;
4. Свидетелство за съдимост на настойника/ попечителя;
5. Съдебно решение за поставяне под пълно и ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;
6. За малолетни – непълнолетни – препис – извлечение от акт за смърт на родител или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;
7. Декларации - _____________броя;
8. Акт за раждане на лицето;
9. Заповеди

Информационен лист

 

СЕМЕЕН КОДЕКС