Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 277 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Общинска администрация
Кмет

Андрей Алексиев Иванов

снимка кмет3 2019

 

Роден на 23.09.1971 г. – гр.София, Република България

Образование: УНСС гр. София - магистър

"Счетоводство и контрол"

Работил като: -Данъчен инспектор  към ГУДА - СДУ - гр. Драгоман от 01.07.1996 до 05.06.1998г.

-Помощник - управител в "Алекс - Д" ООД - гр. Драгоман от 04.01.1999г. до 30.11.2011г.

-От 08 ноември 2011г е кмет на община Драгоман

Семейно положение: разведен с едно дете

Приемен ден: Всеки първи понеделник на месеца от 13:30 до 16:30ч.

продължава>
 
Заместник - кмет

Емилия Горанова Милушева

02

 

Роденана 16 май 1968 г. в гр. Сливница. Живее и работи в гр. Драгоман.

Образование: ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

магистър по физика и математика

Работилa като: Дружинен ръководител в ОбК на ДКМС - 1989г. - 1990г.

Директор на център за работа с деца в ОбНС Драгоман - 1990г. - 1991г.

Възпитател в СОУ "Христо Ботев" гр. Драгоман - 1991г. - 1992г.

Преподавател по физика в СОУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман - 1993г. - 1995г.

Учител по информационни технологии - в СОУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман - 1995г. - 2011г.

Семейна, с две дъщери.

От 10 ноември 2011 г. – заместник-кмет

Приемен ден: Всеки първи и трети вторник на месеца от 13:30 до 16:30ч.

продължава>
 
Заместник - кмет

Лидия Кирилова Банкова-Найденова

lidiq_bankova


Родена на 20 ноември  1960 г. в с. Габер. Живее и работи в гр. Драгоман.

Образование: Университет по библиотекознание и информационни технологии - гр. София,

магистър по защита на културното наследство на Република България

Работилa като: Обществено-политическа дейност, ОК на ДКМС, гр.София,1982-1990г.

Управител на Център за стопанска дейност Драгоман, „СОФИС“АД, София -1991-1998г.

Пълномощник на „WASTOR LLC” – САЩ, Вашингтон,  С Б З Драгоман - 1999 - 2008г.

Търговски мениджър „Конкордия Груп” ООД, гр. София, 2009 – декември 2011г.  

Семейна, с две дъщери.

От 19 декември 2011 г. – заместник-кмет

Приемен ден: Всеки първи и трети вторник на месеца от 9:00 до 12:00ч.

 

 

продължава>
 
ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА Секретар

 

marina

 


Марина Асенова – секретар на община Драгоман

 

Родена на: 23.08.1971г. в гр. Сливница

 

Образование: Средното си образование завършва в ГПЧЕ „Петър Богдан“ – гр. Монтана. Бакалавър  е по икономика, магистър по Стопанско управление от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново.

 

Професионален опит: През периода 1990 г. - декември 2000 г. работи в  различни фирми в частния сектор в сферата на търговията и туризма, 2000 г. - 2003 г. в Мина „Бели брег“, 2003 г. – 2007 г. в „Петрол“ АД, 2007 г. – 2009 г. като гл. специалист „ТРЗ и бюджет“ в община Драгоман, от юни 2009г. – до октомври 2015г. изпълнява длъжността директор на дирекция „Обща администрация“  в община Драгоман и от 16.11.2015г. е секретар на община Драгоман.

 

Семейно положение: Омъжена със син и дъщеря

 

Приемен ден: Всеки ден от 13,00 ч. до 17,00 ч. 


 

 
продължава>
 
Звено за вътрешен одит

 

Ръководител на звено за вътрешен одит

 Чл. 29. (1) Звеното за вътрешен одит осъществява Вътрешният одит в общината. То е на пряко подчинение на кмета на общината и се състои от ръководител на Звеното за вътрешен одит и вътрешен одитор, които са служители на общината.

Чл. 30. (1) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общината, включително финансираните със средства от Европейския съюз;

Чл. 31. (1) Кметът на общината осигурява независимост на вътрешните одитори при планиране, извършване и докладване на резултатите от вътрешния одит и не може да им възлага изпълнение на други функции и дейности, различни от дейността по вътрешен одит.

(2) Кметът на общината и всички служители в общинска администрация Драгоман са длъжни да оказват съдействие на вътрешните одитори при изпълнение на дейността им и нямат право да се позовават на своя или на чужда търговска или служебна тайна, както и да отказват достъп до всички активи на общината.

Чл. 32. Служителите в Звеното за вътрешен одит изпълняват следните функции:

1. Участват в изготвянето на Стратегически и Годишни планове за дейността на звеното за вътрешен одит.

2. Участват пряко в проучване, планиране, изпълнение и докладване по одитните ангажименти за даване на увереност, утвърдени с Годишния план.

3. Участват пряко в извършване на одитни ангажименти за консултиране.

4. Отразяват обективно и точно резултатите от контролната дейност и установените нарушения въз основа на проверените служебно или лично от тях факти и обстоятелства, да оформят в ясни и точни констатации, подкрепени с достатъчни, относими и разумни доказателства.

5. Извършват възложените им дейности в съответствие със ЗВОПС, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

6. Докладват на кмета на общината резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на общината.

продължава>
 
Служител по сигурността на информацията и гражданска защита

Десислава Димитрова

 

 

    

 
Кметски наместници
продължава>
 
Кметове на кметства

1. Кмет на кметство с. Габер- Тодор Тодоров

2. Кмет на кметство с. Калотина - Людмила Любомирова


Кмет на кметство 

 В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението. В състава на община Драгоман влизат две кметства - кметство с. Габер и кметство с. Калотина.Последното изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ,бр.36/2021 г.) определи населените места с население над 100 души с постоянен адрес за кметства. В резултат на автоматичното действие на закона, се измени статута на досегашното кметско наместничество с. Калотина, и то придоби статут на кметство. Кметът на кметството:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура, както и по временните програми и щатове;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; осъществява правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

12. свиква общо събрание на населението в кметството.

 Кметът на кметство участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушва при обсъждането на въпроси, отнасящи се за кметството. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.