!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 155 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Търгове и конкурси
Предстоящ Търг на 28.09.2021г.
Четвъртък, 02 Септември 2021 11:16

ЗАПОВЕД

№ РД – 15- 714/01.09.2021 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС,чл.23, ал.1, чл. 95, ал. 1, чл.99, ал. 1 от Наредба № 8 и Решение № 151 по Протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Драгоман.

 

НАРЕЖДАМ:

I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на имот общинска собственост, а именно:

 

- строително петно № 10, с площ от 7 кв. м., съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман – ЦГЧ.

 

         1. Начална тръжна наемна цена определена с Решение № 151 по Протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Драгоман, както следва: 10,00 лв./ кв.м. на месец без ДДС.

         2. Търгът ще се проведе на 28.09.2021 г. в административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" №26, заседателната зала от 10:30 часа.

         3. Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 13.09.2021 г. до 14:00 ч. на 27.09.2021 г. срещу платена невъзстановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 27.09.2021 г.

       4. Депозита за участие в търга е 50 лв., който се внася в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

Начин на плащане на цената – в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК - офис Драгоман.

       5. Депозитът на не спечелилия участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

     6. Документите постъпили в деловодството на община Драгоман се представят от деловодителя на тръжна комисия в деня и часа определени за начало на търга.

     7. Определям състав на комисията по провеждане на търга:

     8. Комисията да проведе търга по Наредба №8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман.

           

         ІІ. Извлечение от настоящата заповед да се окачи на видни места в административната сграда на Общината, както и на интернет страницата на община Драгоман.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман

/П/

 
ЗАПОВЕД
Сряда, 18 Август 2021 08:40

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 674/17.08. 2021 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 12.08.2021 г. назначена със Заповед № РД-15-660/ 11.08.2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Борка Божилова - Косева, адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, за спечелила търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5+5 /пет плюс пет/ години на земеделски имот в землището на с. Калотина, община Драгоман, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 35479.2.252 (три пет четириседем девет точка две точка две пет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1086/10.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Калотина, местност: БАЛАН; Площ: 2693 (две хиляди шестстотин деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята : 5 (пет); Номер по предходен план: 002252 ( нула нула две две пет две), в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от нея тръжна наемна цена от 12,20 лв. (дванадесет лв. и двадесет ст.) на дка за година без ДДС.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


 

продължава>
 
ЗАПОВЕД
Сряда, 11 Август 2021 14:30

З А П О В Е Д

 

                                   № РД - 15 - 660/11.08.2021 г. гр. Драгоман

На основание, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и Заповеди № РД - 15 - 596, 597, 598, 604, 605, 606 от 13.07.2021 г. на кмета на община Драгоман.

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

            Комисия в състав:

    

     Председател:

          

           Цветан Миланов - юрист

Членове:

           1. Инж. Юлияна Момчилова - Директор на дирекция „ТСУОД“

           2. Евгения Йосифова - Старши експерт "Счетоводител"

           3. Михаела Нацева - Старши експерт „ОС”

           4. Силвия Накова - Главен специалист „ОС”

 

Резервни членове:

1.Диана Димитрова - Старши експерт "Бюджет и финанси"

2.Любка Габриел - Главен специалист "Кадастър и регулация"

Комисията да се събере на 12.08.2021 г. в 10:30 часа в заседателната зала на община Драгоман да проведе търгове с явно наддаване , съгласно Заповеди № РД - 15 - 596, 597, 598, 604, 605, 606 от 13.07.2021 г. на кмета на община Драгоман.

 

         Настоящата Заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Предстоящи търгове на 12.08.2021 г.
Сряда, 14 Юли 2021 13:59

                                                         ЗАПОВЕД

№ РД - 15- 597/13.07.2021 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1 и чл. 99, ал. 1 от наредба № 8 и Решение № 96 по Протокол № 5 от 28.05.20201 г. на Общински съвет Драгоман.

 

НАРЕЖДАМ:

 

            I. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:

            - Недвижим имот празно дворно място с площ от 350 кв.м., представляващ УПИ XXIII от кв. 50 по плана на гр. Драгоман отреден за „Търговско складова дейност“.

           1. Начална тръжна продажна цена определена Решение № 96 по Протокол № 5 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Драгоман, както следва:

8 334.00 /осем хиляди триста тридесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС или 10 000.80 /десет хиляди лв. и осемдесет ст./ лв. с ДДС за описания имот.

2. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. в административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" № 26, заседателната зала от 10:30 часа.

          3. Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 23.07.2021 г. до 14:00 ч. на 11.08.2021 г. срещу платена невъзстановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 11.08.2021 г.

           

4. Депозита за участие в търга е 5 000.00 /пет хиляди лв. и 00 ст./ лв., който се внася в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

Начин на плащане на цената - в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК - офис Драгоман.

           5. Стъпка за наддаване 100,00 /сто лв. и 00 ст./ лв.

6. Посещения и огледи на имота могат да се извършват само закупилите тръжна документация - всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 23.07.2021 г. до 11.08.2021 г.

7. Депозитът на не спечелилия участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

8. Документите постъпили в деловодството на община Драгоман се представят от деловодителя на тръжна комисия в деня и часа определени за начало на търга.

9. За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав.

10. Комисията да проведе търга по Наредба № 8 за придобиване, управление и   разпореждане с общинско имущество на община Драгоман.

ІІ. Извлечение от настоящата заповед да се окачи на видни места в административната сграда на Общината, както и на интернет страницата на община Драгоман.

  

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

продължава>
 
ЗАПОВЕД относно спечелени търгове 2021г
Понеделник, 14 Юни 2021 10:15

ЗАПОВЕД

 

 № РД-15-430 / 11.06.2021 г., гр. Драгоман

            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 08.06.2021г. назначена със Заповед № РД-15-360/ 13.05.2021 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

 

         Жельо Грудов Калоянов, адрес: гр. София, ,за спечелила търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с. Чорул , община Драгоман, а именно:

- Недвижим имот, находящ се в землището на с. Чорул, община Драгоман, област Софийска, представляващ празно дворно място, съставляващо УПИ II - общински от кв. 22 по плана на с. Чорул, целият с площ от 1160 (хиляда сто и шестдесет) кв. м в резултат на проведен търг с явно наддаване за продажба и предложена от него тръжна наемна цена от 10000.00лв. (десет хиляди лв. и 00 ст.) за имота без ДДС или 12000.00 (дванадесет хиляди лв. и 00 ст.)лв. с ДДС.

1.Купувачът следва да внесе сумата от 7000.00 лв. (седем хиляди лв. и 00 ст.) представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника за търга, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

2.Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 240.00 лв. (двеста и четиридесет лв. и нула ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

3.Купувачът заплаща и сума в размер на 360.00 лв. (триста и шестдесет лв. и 00 ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

         Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет- страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем съобразно предложената цена.

       Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман


продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 33