Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 381 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Категоризация на туристическите обекти
От 1 март 2024г., лицата извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения следва да имат ПОС устройства
Четвъртък, 22 Февруари 2024 10:09

С § 4 на ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /обнародван в ДВ бр.106 от 2023г./ са направени допълнения в Закона за туризма.

Създадени са нови текстове – чл.117, ал.6 и ал.7.

Лицата извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения с категории – две, три, четири или пет звезди задължително осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС. Тези лица са длъжни да поставят на видно за клиентите място в заведенията информация за възможността за плащане чрез терминално устройство ПОС.

Лице което не изпълни това задължение се наказва с глоба за физическите лица които не са търговци в размер от 100 лв. до 500 лв. или с имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци от 500 лв. до 2000 лв.

Тази разпоредба влиза в сила от 1 март 2024г.

за информация :  Петър Захариев

                    тел :   02 9334042

 
Категоризация на туристическите обекти
Сряда, 05 Август 2020 13:08

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ

 

1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т.1 и 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


2. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т. 4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


продължава>
 
Прекратени удостоверения за категоризиране
Сряда, 21 Ноември 2018 08:19
ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ №00090/08.05.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ №0082/04.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ №0081/04.11.2014г.
 
Съобщение
Четвъртък, 22 Януари 2015 13:27

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО:

Подновяване категорията на  туристическите обекти, чийто срок на категоризация  изтича  през 2015 г.

продължава>