Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 72 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Наредби
Петък, 09 Февруари 2018 22:35
АКТУАЛНИ НАРЕДБИ
 
 
 
Наредба №1 За обществения ред,поддържанена чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман
Наредба №2 За пожарната безопасност на територията на община Драгоман
Наредба №3 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Драгоман
Наредба №4 За условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Драгоман
Наредба №5 За управление на отпадъците на територията на община Драгоман
Наредба №6 За регистрация, стопанисване и контрол на кучетата  в община Драгоман , отменена с решение №138 , Протокол №10 от 31.10.2018г.
Наредба №7 За управление  на общинските пътища  на  територията на община  Драгоман
Наредба №8 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман
Наредба №9 За дейността на община Драгоман по предоставяне на социални услуги от “Домашен социален патронаж”
Наредба №13 За определяне на размера на местните данъци на територията на община Драгоман
Наредба №14 За символите, почетните знаци и звания
Наредба №15 За поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Драгоман
Наредба №16 За изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Драгоман
Наредба №17 За рекламно – информационната дейност на територията на община Драгоман-актуализирана след решение 980 от 04.12.2017г. на Адм.съд София област, отменена с решение №928 от 12.10.2018г. на Адм.съд София област
Наредба №18 За отглеждане на животни на територията на община Драгоман
Наредба №19 За разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане
Наредба №20 За управление и ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Драгоман
Наредба №21 За организация и управление на гробищата и гробищните паркове на територията на община Драгоман
Наредва №22 За принудително премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Драгоман
 
2015 год.
2014 год.
 
 
2013 год.

Наредба №1/Обществения ред и подържане на чистотата/ - актуализирана
Наредба №3 от 2009 год. за определянето и администрирането на местни такси и услугите на територията на община Драгоман - актуализирана 19.12.2012г.
Наредба № 8 от 2008год.  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман
Наредба за бюджета

 

 
 
2012 год.

Наредба №20 за управление и ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Драгоман 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2011 год.

 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Драгоман за 2011 год.

Наредба №13 от 2009г. за определяне на размера на местните данъци на територията на община Драгоман. - актуализирана

Общинска стратегия за социалните услуги

Правилник за олганизацията и дейността на Общински съвет - Драгоман, неговите комисиии взаимодействието му с общинската администрация

Наредба за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост в търговските дружества.


2010 год.

 

 

 

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2016 – 2019 г.

 
Назад