!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 64 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 2021 ГОДИНА
Петък, 07 Май 2021 16:10

1

На 24.04.2021 година се проведе Годишния Великденски базар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община Драгоман. В базара бяха изложени ръчно изработени сувенири и украшения от децата и учениците, възпитаници на СУ „Христо Ботев“ град Драгоман, доброволците към БМЧК и Обществени възпитатели на МКБППМН община Драгоман. Таз годишната благотворителна кауза е посветена на 100 ГОДИНИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ДРАГОМАН. Жителите на нашата община посрещнаха с възторг и удивление прекрасните изработки и идеята ни за дарителската кампания. Благодарение на тяхната щедрост успяхме да съберем 467 (четиристотин шестедесет и седем) лева.

2

3

Историята на Столетника – Средно училище „Христо Ботев“ – започва с откриването му на 1 септември 1921 година, с което става първата прогимназия в града. Това се налага от увеличаване на селището, поради заселването на бежанци след сръбската окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. През годините училището се помещава в частната къща на Милен Аначков, а през 1939 година се основава нова сграда, която носи името на безсмъртния поет и революционер – Христо Ботев. От 1974 година то е обявено за ЕСПУ (Единно средно политехническо училище), а след 1989 година е обявено за СОУ (Средно общообразователно училище). От 1994 година в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се подготвят два випуска по специалностите банково дело и митническо комисионерство, а през 2004 година в СОУ „Христо Ботев” е въведена паралелка с технологичен профил – туризъм. През 2008 година, по проект на Община Драгоман и МРРБ, старата училищна сграда е реновирана. СУ „Христо Ботев“ е единствено на територията на община Драгоман, а от 2008/2009 година, то е със статут на защитено и средищно училище.

4

5

 
ЗАПОВЕД за спечелен търг от 29.04.2021 г.
Петък, 07 Май 2021 16:04

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 337/07.05.2021 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 29.04.2021 г. назначена със Заповед № РД-15-285/ 09.04.2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Фирма „Росен Агро 89“ ЕООД, с управител Росен Георгиев, за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5+5 /пет плюс пет/ години на земеделски имоти в землището на с. Раяновци, община Драгоман, а именно:

 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 62342.28.24 (шест две три четири две точка две осем точка две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ОРНИЧЕ; Площ: 841 (осемстотин четиридесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пет); Номер по предходен план: 028024 (нула две осем нула две четири).

продължава>
 
Съобщение
Петък, 07 Май 2021 16:02

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

Във връзка с откриване на строителна площадка на 10.05.2021 год., на обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод на ул. „Христо Ботев“ от о.т. 85 до о.т. 69 в гр. Драгоман“ , което обхваща частта на улицата от разклона с ул. „Пирин“ до разклона с ул. „Железничар“, с цел избягване на нежелани пътнотранспортни произшествия, при възможност избягвайте преминаване през участъка.

За безопасността на движение на пътното платно при извършване на строително – монтажните работи по участъка от улицата, ще се поставят знаци, указващи изменението на пътните условия, въвеждания режим на движение, който ще осигури безпроблемно преминаване в близост до участъка в ремонт. Поставената временна сигнализация ще се постави преди и след участъка, на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с изменените пътни условия.

 
Съобщение
Петък, 07 Май 2021 14:48

Уважаеми съграждани,

Молим да използвате контейнерите за битови отпадъци по предназначение!

В тях изхвърляйте само и единствено битови отпадъци от домакинствата!

Останалите отпадъци се предават по следните начини:

Излезлите от употреба гуми се предават в пунктовете за продажба и смяна на автомобилни гуми.

1

    - Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се предава в Община Драгоман, след което на специализирана фирма за тяхното оползотворяване.

       2 

-  Излезлите от употреба батерии се изхвърлят в определените за тази цел съдове в административните сгради и големите търговски обекти.

       3

продължава>
 
Честит празник
Четвъртък, 06 Май 2021 08:00

Здраве, щастие, радост и късмет да Ви следват навред!

6 май

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>