Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 65 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Нац. програма за енергийна ефективност на МЖС
Съобщение
Вторник, 28 Февруари 2023 13:16

Приложения за национална програма за енергийна ефективност на МЖС:

Документи за създаване на Сдружение на собствениците

Заявление за регистрация

Партньорско споразумение

Приложение 1 Покана за свикване на ОС

Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4 Споразумение за създаване на СС

Приложение 5 Справка за ССО

Списък за създаване на СС

СЪОБЩЕНИЕ за ПВУ ЕЕ многофамилни

 
Съобщение
Петък, 13 Януари 2023 13:37

Във връзка  с процедура за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, а именно: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските/районните администрации.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

Насоки за кандидатстване на следният линк:

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/.

След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на под мярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

 
Програма за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап 1
Сряда, 30 Ноември 2022 08:38

Презентация на проект на насоки за кандидатстване по Програма за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап 1

 
СЪОБЩЕНИЕ
Понеделник, 04 Юли 2016 12:35
В изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Драгоман има подписани вече три договора между г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман  и  сдружения на собствениците от община Драгоман. Съгласно подписаните договори новосформиралите се сдружения на собствениците възлагат на г-н Иванов да ги представлява за упражняване на правата и изпълнение на задълженията  при участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради( Програмата).
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по–добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по–високо качество на жизнена среда.
Съгласно указанията по Програмата, общината отговаря за цялостното техническо и финансово администратиране на Програмата на своята територия. Помощ и подкрепа ще получат сдружения на собственици в общината, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите. Дейностите се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Българската банка за развитие(ББР) участва в договарянето на споразуменията за предоставяне на заеми за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на програмата, за които ще се издава държавна гаранция, съгласно чл.100 от ЗДБРБ за 2015. ББР сключва договор за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител. 
Областният управител в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиране с общината и ББР и наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране.
продължава>
 
Процедура
Вторник, 01 Март 2016 09:17

За извършване на оценка на подадени заявления

 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Сряда, 11 Март 2015 08:58

Въпроси и отговори                                                                         Презентация