Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 322 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Възможност за работа
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 27 Май 2024 10:15

За свободна длъжност: Главен инженер в Общинска администрация Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

  

Области на дейност:

 • Организира и осъществява дейностите свързани с изпълнението на строителната програма в община Драгоман.

 

Преки задължения:

1.Участва в изготвянето на стратегически документи

2.Разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по своята компетентност

3.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: Висше бакалавър, професионална област „Строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Строителство и архитектура“
 • Минимален професионален опит: 3 години
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ удостоверяващ трудов стаж.

 

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

 

Етапи на подбора:

 

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

До събеседване ще бъдат допуснати само кандидатите одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или на на е-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като документите следва да бъдат подписани с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 14.06.2024 г.

 
Обявление
Четвъртък, 16 Май 2024 08:32

За свободна длъжност: Младши експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност:

 • Човешки ресурси.
 • Безопасност и здраве при работа.
 • Труд и работна заплата.
 • Програми временна заетост.
 • Архив.

 

Преки задължения:

 1. изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси, както и в областта на временната заетост и организира тяхното изпълнение;
 2. разработва длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, както и на лицата назначени по програми и проекти за временна заетост отговаря за       тяхната актуализация;
 3. организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и на назначените лица по програми и проекти за временна заетост; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. разработва и предлага за одобрение щатните и длъжностните разписания на ОА и звената към нея ;
 7. извършва вписвания в ЕИСУЧРДА и ИИСДА.
 8. 8.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: бакалавър
 • Минимален професионален опит: не се изисква
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.
продължава>
 
Обявление
Четвъртък, 16 Май 2024 08:30

За свободна длъжност: Младши експерт „Обществени поръчки“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение и не пълно работно време – 4 часа, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност:

 • Обществени поръчки

 

Преки задължения:

        1.изготвя обобщена информация за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.изготвя тръжна документация и организира публикуването на информация за процедурите по възлагане на обществени поръчки;

3.организира провеждането процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4.изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОПи ППЗОП;

5.Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП;

6.Изготвя и изпраща информация за сключени договори за обществени поръчки до АОП – за вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или до Официален вестник на Европейския съюз

7.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: Професионален бакалавър
 • Минимален професионален опит: не се изисква, но ще се счита за предимство
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.
продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 16 Май 2024 08:28

За свободна длъжност: Шофьор на товарен автомобил към дейност „Чистота“ по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност

 Управление на автомобила, с който се извозват битовите отпадъци от територията на община   Драгоман.

Преки задължения:

1. Отговаря за техническата изправност на автомобила.

2. Изготвя пътните листове и съпътстващата документация .

3. Поддържа изискваната хигиена на автомобила.

4. Отговаря за спазване на Закона за движение по пътищата.

5. Спазва правилата за организация и охрана на труда.

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: средно
 • Медицински изисквания - физически и психически здрав
 • Свидетелство за управление на МПС, категория C

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Документ удостоверяващ трудов стаж.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или  на е-mail адрес:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като документите следва да бъдат подписани от кандидата с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 31.05.2024 година.  

 
Обява за работа
Сряда, 22 Ноември 2023 15:57

Главен инженер

Главен специалист - Административно и деловодно обслужване

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 16