!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 143 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Възможност за работа
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 23 Ноември 2020 10:28

ОТНОСНО: длъжност главен счетоводител в Общинска администрация Драгоман.

 

ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Вид правоотношение: трудово

Преки задължения

1.Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово – счетоводна дейност на общината.

2.Подпомага ръководството на общината при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност.

3.Осъществява вътрешен финансов контрол.

4.Ръководи планирането на финансовата дейност и разработва счетоводната политика на общината.

5.Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.

6.Съставя и подписва годишния финансово – счетоводен отчет.

7.Участва в изготвянето на стратегически документи – стратегии, програми, планове.

8.Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.

9.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки.

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 05 Февруари 2020 16:51
ОТНОСНО: свободна длъжност главен счетоводител в Общинска администрация Драгоман.
 
ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Вид правоотношение: трудово
Преки задължения
 1. 1.Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово – счетоводна дейност на общината.
 2. 2.Подпомага ръководството на общината при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност.
 3. 3.Осъществява вътрешен финансов контрол.
 4. 4.Ръководи планирането на финансовата дейност и разработва счетоводната политика на общината.
 5. 5.Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.
 6. 6.Съставя и подписва годишния финансово – счетоводен отчет.
 7. 7.Участва в изготвянето на стратегически документи – стратегии, програми, планове.
 8. 8.Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
 9. 9.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки.
 10. 10.Участва в подготовката на проекти за привличане на средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми.
 11. 11.Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове.
 12. 12.Изготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
 13. 13.Организира и извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общината, в съответствие с нормативната уредба, утвърдената счетоводна политика и указанията на оторизирани институции.
 14. 14.Организира и изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от Министерството на финансите и Националния статистически институт, касаещи счетоводната информация.
 15. 15.Организира и контролира ведомостите за заплати и платежни документи за данъци и осигуровки върху заплатите, ежемесечното подаване на съответните декларации в Националната агенция за приходите.
 16. 16.Съгласува поименните щатни разписания , трудовите договори и заповедите за назначаване и прекратяване на персонала.
 17. 17.Организира и изготвя справки със счетоводна информация, необходима за одитиращи и контролиращи органи, кредитни агенции, определящи кредитния рейтинг на общината и други оторизирани институции.
 18. 18.Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й, съгласно нормативната уредба.
 19. 19.Изпълнява задължения по проекти финансирани с европейски средства, в които общината е единствен бенефициент, включително и проекти по ОП „РЧР“.
 20. 20.Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.
 21. 21.Организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони.
продължава>
 
Община Драгоман обявява провеждане на подбор по документи за назначаване по трудово правоотношение при 8 часов работен ден на длъжността Главен инженер в Дирекция „Териториално и селищно устройство и общински дейности“ на община Драгоман
Вторник, 07 Януари 2020 11:42
1. Кратко описание на длъжността:
Съставя поименните списъци за ремонт и строителство на общински обекти. Осъществява контрол по изпълнението и отчитането на обектите.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 •      Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Област на висшето образование – Строителство на сгради и съоръжения или строителство и архитектура .
 •     Професионален опит – 3 /три/ години
2.1. Допълнителни  изисквания и квалификации:

 •      Познания в работата на общинска администрация
 •      Компютърни умения
 •      Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно планиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, вкл. ЗМСМА, ЗУТ и др. специализирани законови нормативни актове.
продължава>
 
Обява
Вторник, 06 Август 2019 10:34
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.10.2019 г. и 24.10.2019 г. в Националната гвардейска част – гр. София. - тук
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА КОНКУРС
Четвъртък, 23 Май 2019 10:39
За избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г., при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
   - висше образование - степен „бакалавър”;
   - професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурнити и Кохезионния фондове (СКФ) и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, и опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия и/или работа, свързана с протоколни прояви;
 
2. Допълнителна квалификация:
   - компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
   - владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 
продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 14