Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 159 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Съобщение
Четвъртък, 16 Май 2024 12:32

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено   Разрешение за строеж № 16/16.05.2024 г. за обект: „Мултифункционална спортна площадка“, със застроена площ – 846,70 кв.м. и разгъната застроена площ – 846,70 кв.м. в УПИ V „за обслужваща дейност и спорт“, кв.12, с.Габер, приложение  към  което е Писмо от РИОСВ – София с изх. № 6383-3212/05.04.2024г.

Разрешение за строеж № 16/16.05.2024 г. и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 08 в сградата на Община Драгоман.

 
Обявление
Четвъртък, 16 Май 2024 08:32

За свободна длъжност: Младши експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност:

 • Човешки ресурси.
 • Безопасност и здраве при работа.
 • Труд и работна заплата.
 • Програми временна заетост.
 • Архив.

 

Преки задължения:

 1. изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси, както и в областта на временната заетост и организира тяхното изпълнение;
 2. разработва длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, както и на лицата назначени по програми и проекти за временна заетост отговаря за       тяхната актуализация;
 3. организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и на назначените лица по програми и проекти за временна заетост; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. разработва и предлага за одобрение щатните и длъжностните разписания на ОА и звената към нея ;
 7. извършва вписвания в ЕИСУЧРДА и ИИСДА.
 8. 8.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: бакалавър
 • Минимален професионален опит: не се изисква
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.
продължава>
 
Обявление
Четвъртък, 16 Май 2024 08:30

За свободна длъжност: Младши експерт „Обществени поръчки“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение и не пълно работно време – 4 часа, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност:

 • Обществени поръчки

 

Преки задължения:

        1.изготвя обобщена информация за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.изготвя тръжна документация и организира публикуването на информация за процедурите по възлагане на обществени поръчки;

3.организира провеждането процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4.изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОПи ППЗОП;

5.Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП;

6.Изготвя и изпраща информация за сключени договори за обществени поръчки до АОП – за вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или до Официален вестник на Европейския съюз

7.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: Професионален бакалавър
 • Минимален професионален опит: не се изисква, но ще се счита за предимство
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.
продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 16 Май 2024 08:28

За свободна длъжност: Шофьор на товарен автомобил към дейност „Чистота“ по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност

 Управление на автомобила, с който се извозват битовите отпадъци от територията на община   Драгоман.

Преки задължения:

1. Отговаря за техническата изправност на автомобила.

2. Изготвя пътните листове и съпътстващата документация .

3. Поддържа изискваната хигиена на автомобила.

4. Отговаря за спазване на Закона за движение по пътищата.

5. Спазва правилата за организация и охрана на труда.

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: средно
 • Медицински изисквания - физически и психически здрав
 • Свидетелство за управление на МПС, категория C

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Документ удостоверяващ трудов стаж.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или  на е-mail адрес:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като документите следва да бъдат подписани от кандидата с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 31.05.2024 година.  

 
Съобщение
Четвъртък, 16 Май 2024 08:07

sirena

Уважаеми жители и гости на община Драгоман,
Уведомяваме Ви, че във връзка с извършена профилактика на сиренно-оповестителната система, на 16.05.2024 г. и 17.05.2024 г. в часовия интервал от 10.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде извършен тест на системата, чрез пускане на звуков сигнал от сирените, разположени на територията на община Драгоман.
Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата за ранно предупреждение и оповестяване.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>