Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 313 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

НАП
От следващия месец плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ
Четвъртък, 21 Септември 2023 07:13

От началото на октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление.

Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции.

До края на септември плащанията ще се извършват към досегашните банкови сметки.

Гражданите и дружествата могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.

Допълнителна информация за предстоящата промяна в плащанията към НАП ще получавате своевременно от сайта на агенцията.

За информация: Анна Митова

     Тел: 9859 30 28

 
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Понеделник, 13 Март 2023 10:02

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ на е-портала на приходната агенция.

продължава>
 
Земеделските стопани следва да подадат годишен отчет за дейността за 2022г.
Четвъртък, 09 Март 2023 08:33

  С писмо от 8 февруари 2023г., ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира земеделските стопани, кандидати за директни плащания за кампания 2023г., че съгласно чл.54 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще извършва проверки за спазване на изискването за „Активен земеделски стопанин“.

Проверките ще се правят въз основа на данните от годишните отчети за дейността за предходната година, подадени в Националния статистически институт и във основа на данните от годишните данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ, подадени в НАП.

       Съгласно разпоредбите на чл.20, ал.3 и ал.4 от Закона за статистиката, физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност са длъжни да представят в Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

         Земеделските стопани – самоосигуряващи се лица следва да представят годишен отчет за дейността за 2022г. Отчета се подава само по електронен път с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис на сайта на НСИ в срок до 2 май 2023г.

         В подаваната ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ – част І – данни за задълженото лице, земеделските стопани декларират, че са местни лица и са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. Не посочват, че са лица по чл.51, ал.1 от ЗДДФЛ – това са едноличните търговци и земеделските стопани по чл.29а от закона, които формират данъчната си основа като ЕТ.

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042


 
Национална агенция за приходите
Понеделник, 06 Декември 2021 13:59

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Обръщаме се към вас поради засиления интерес към ползването данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Както знаете една от възможностите, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е ползване на данъчните облекчения чрез работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември. Този законов механизъм е предвиден от законодателя за удобство на лицата, които през течение на годината са придобили доходи от трудови правоотношения, като им осигурява възможност за по-бързо и ефективно ползване на облекчението в посочения от закона срок (до 31 януари на следващата година) без необходимост от подаване на годишна данъчна декларация в НАП.

Тази година данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са в значително по-голям размер, което стимулира и повече хора да се възползват от тях, като подадат необходимите документи при работодателя си. Разбираме, че този факт поражда и някои притеснения у вас, че сумата, която ще изплатите на вашите служители, може да надвиши размера на данъка за внасяне, дължим за месеца, в който се извършва преизчисляването, и той да не е достатъчен за покриване на надвнесения от лицата данък. Вероятно и поради тази причина в НАП започнаха да постъпват сигнали, че някои работодатели съветват своите служители да ползват данъчното облекчение като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. в НАП.

продължава>
 
31 октомври е крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.
Петък, 23 Октомври 2020 09:00

          На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

След този срок върху дължимите данъци се начисляват лихви.

     Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси дават възможност да не се заплаща част от таксата за битови отпадъци, ако недвижимият имот е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 10